direct naar inhoud van 4.2 Water
Plan: Delden-Noord, herziening St. Elisabeth e.o.
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1735.SDxElisabeth-VS10

4.2 Water

4.2.1 Rijksbeleid


Nationaal Waterplan

In december 2009 is het Nationaal Waterplan vastgesteld. Op basis van de Wet ruimtelijke ordening heeft het Nationaal Waterplan voor de ruimtelijke aspecten de status van structuurvisie.

Het Nationaal Waterplan geeft op hoofdlijnen aan welk beleid het Rijk in de periode 2009-2015 voert om te komen tot een duurzaam waterbeheer. Het Nationaal Waterplan richt zich op bescherming tegen overstromingen, voldoende en schoon water en diverse vormen van gebruik van water. Ook worden de maatregelen genoemd die hiervoor worden genomen.

Het plangebied ligt in het gebied 'Hoog Nederland'. Hoog Nederland omvat grofweg de zandgronden van Drenthe, Overijssel, Gelderland, Utrecht, Noord-Brabant en Limburg. De belangrijkste wateropgaven voor dit gebied zijn watertekort, grondwater, wateroverlast en grondwaterkwaliteit.

4.2.2 Provinciaal beleid

Regionaal Waterplan Overijssel

De Omgevingsvisie Overijssel 2009 bevat het provinciale waterbeleid en is daarmee ook het Regionaal Waterplan op basis van de nieuwe Waterwet. In de omgevingsvisie wordt het provinciale beleid geschetst voor de hele fysieke leefomgeving. Door deze integrale aanpak is een optimale afstemming van beleid gerealiseerd tussen water en ruimtelijke ordening. Water is een dragende factor in het beleid in de Omgevingsvisie, doordat de laag van bodem, natuur en watersysteem de basis vormt van het ontwikkelingsperspectief.

Binnen het waterbeheer kunnen verschillende functies worden onderscheiden voor oppervlaktewater en grondwater. Op basis van het provinciaal belang worden de functies benoemd, onderscheiden naar gebruiksfuncties en gebiedsfuncties. Daarbij wordt ook aangegeven welk gewicht deze functie heeft in de afweging met andere ruimtelijke gebiedsfuncties, zoals verstedelijking, infrastructuur, natuurontwikkeling, recreatie en dergelijke. Met het hanteren van een gedifferentieerde gewichtenset wordt op een genuanceerde wijze invulling gegeven aan het principe dat water een meer sturende rol moet vervullen in de ruimtelijke ontwikkeling.

4.2.3 Regionaal beleid

Waterbeheerplan Rijn-Oost

Alle waterbeheerders in Nederland hebben nieuwe waterbeheerplannen opgesteld voor de periode 2010-2015. Deze plannen zijn een gevolg van de nieuwe Waterwet (2009). Deze wet verplicht de waterschappen om waterbeheerplannen op te stellen met een looptijd van zes jaar. Door de invoering van de Kaderrichtlijn Water is Nederland verdeeld in vijf deelstroomgebieden. Het deelstroomgebied Rijn-Oost wordt beheerd door de waterschappen Reest en Wieden, Velt en Vecht, Regge en Dinkel, Groot Salland en Rijn en IJssel. Om te voldoen aan de eisen van de Kaderrichtlijn Water hebben deze waterschappen de afgelopen jaren intensief samengewerkt met elkaar en met andere partners. De opdracht van de waterschappen in Rijn-Oost is te zorgen voor voldoende schoon water en voor veilig wonen en werken (taakvelden: watersysteem, waterketen en veiligheid).

Waterbeheerplan Regge en Dinkel

Het Waterschap Regge en Dinkel heeft in het Waterbeheerplan 2010-2015 haar beleid vermeld, in samenwerking met de vier andere waterschappen die deel uitmaken van deelstroomgebied Rijn-Oost. Dit plan is per 1 januari 2010 in werking getreden. De opdracht van de waterschappen in Rijn-Oost is te zorgen voor voldoende water, schoon water en voor veilig wonen en werken op de taakvelden watersysteem, waterketen en veiligheid.

Het waterschap houdt daarbij rekening met agrarische, economische, ecologische en recreatieve belangen. Aandachtspunten zijn het verbeteren van ecologische en chemische waterkwaliteit (terugdringen van oppervlaktewatervervuiling) en het voorkomen van wateroverlast, waarbij rekening wordt gehouden met het veranderende klimaat. In zowel landelijk als stedelijk gebied kunnen ruimtelijke ontwikkelingen een positief maar ook een negatief effect hebben op het watersysteem.

4.2.4 Gemeentelijk beleid

Het gemeentelijk beleid gaat uit van een beschrijving van drie invalshoeken, te weten:

 • Twents landschap
  Water speelt een belangrijke rol in het gevarieerde en kleinschalige landschap. Het water is zo ingericht dat meerdere functies tegelijk kunnen vervullen. Het waterbeheer sluit zoveel mogelijk aan bij de natuurlijke omstandigheden, zoals hoogteligging, grondwaterstroming en bodemsoort.
 • Ruimte voor water
  De visie is gericht op het ontwikkelen van een robuust en veerkrachtig watersysteem met als doel wateroverlast en verdroging zoveel mogelijk te voorkomen. Om dit te bereiken is er voldoende ruimte nodig voor het vasthouden en tijdelijk bergen van water. Voor de verbetering van de waterkwaliteit dienen de vervuilende lozingen te worden beperkt. Door het afkoppelen van schoon hemelwater van de riolering wordt de emissie door lozingen vanuit riooloverstorten en rioolwaterzuiveringen gereduceerd.
 • Beleving van water
  In de woon- en werkomgeving is water zichtbaar, bereikbaar en veilig voor bijvoorbeeld vissers en wandelaars. Zichtbaar water dat beleefd wordt, is er niet alleen om van te genieten, maar ook er van bewust van te zijn. Om dit te bereiken wordt het hemelwater bij voorkeur met bovengrondse voorzieningen ingezameld en geïnfiltreerd.

Gemeentelijk Rioleringsplan 2013-2016 (GRP)

In de Waterwet en de Wet milieubeheer zijn de gemeentelijke watertaken geregeld. Deze taken hebben betrekking op de gemeentelijke zorgplicht voor:

 • inzameling en transport van stedelijk afvalwater;
 • het inzamelen en verwerken van afvloeiend hemelwater;
 • grondwater(maatregelen).

De doelmatige uitvoering van deze zorgplichten is in het GRP vastgelegd en gaat uit van de volgende principes:

De trits "vasthouden – bergen – afvoeren" houdt in dat in eerste instantie getracht wordt het (gebiedseigen) water in de bodem te infiltreren. Indien dit niet mogelijk is dient het afstromend regenwater lokaal te worden geborgen in vijvers en watergangen. Pas in de laatste instantie kan overwogen worden het water (zo traag mogelijk) af te voeren naar de omgeving.

De trits "schoonhouden – scheiden – schoonmaken" omvat ten eerste het niet toelaten dat de kwaliteit van water verslechtert (schoon houden), vervolgens het gescheiden houden van schone en vuile waterstromen en als laatste het zuiveren (schoonmaken) van verontreinigd water. Door water schoon te houden en vuile waterstromen zoveel mogelijk gescheiden te houden kan de omvang van te zuiveren water worden beperkt en tevens het zuiveringsrendement te worden verhoogd.

In het GRP zijn de gemeentelijke zorgplichten nader gedefinieerd. Maatregelen in particulier gebied behoren tot de zorgplichten van de eigenaar.

4.2.5 Situatie plangebied

Riolering

Het rioolstelsel in Delden is overwegend een gemengd stelsel, dat wil zeggen een rioolstelsel waarmee afvalwater en overtollig hemelwater wordt afgevoerd. Bij wegconstructies en rioolvervangingen is enkele jaren geleden de riolering in de Molenstraat vervangen door een gescheiden rioolstelsel dat bestaat uit een DWA (Droogweerafvoer; rioolstelstel dat uitsluitend afvalwater verzamelt en afvoert) - en IT-stelsel (infiltratiesysteem om regenwater terug de grond in te voeren). De overloop van het IT-stelsel mondt uit in de watergang langs de Rondweg. Het afvalwater wordt afgevoerd naar het overnamepunt van het waterschap Regge en Dinkel (WRD) bij de Kievitstraat. Bij hevige neerslag wordt overtollig rioolwater via een bergbezinkbassin geloosd op waterloop 3-2-1.

Grondwaterstand en bodemopbouw

Over de grondwaterstanden en de bodemopbouw van het plangebied is bij de gemeente geen informatie. De grondwaterstanden in de wegen (zie onder locatie) bevinden zich gemiddeld >1,0 meter onder het straatniveau. De ondergrond van de wegen bestaat overwegend uit fijn zand. Het is bekend dat de bodemopbouw voor wat betreft opbouw en samenstelling varieert in Delden. Hierdoor kan de grondwaterstand plaatselijk sterk variëren. In de wegen en het plangebied liggen zover bekend geen drainagemiddelen.

Hoogteligging

Het plangebied en het omliggende terrein helt af in zuidoostelijke richting. Ten noorden is de weghoogte circa NAP + 20,50 meter en aan de zuidoostzijde NAP + 20,20 meter.

Knelpunten

Er zijn geen knelpunten bekend voor zover transportcapaciteit van de gemeentelijke riolering, grondwateroverlast en dergelijke. Bovendien kent het nieuwe plan minder wooneenheden, waarmee de belasting afneemt.

Oppervlaktewatersysteem

Het plangebied valt in het watersysteem Regge dat in beheer is bij waterschap Regge en Dinkel. In het plangebied liggen geen waterlopen van het waterschap. Het plangebied loost nu via het rioolstelsel op de RWZI Hengelo en via de bergbezinkbassin op het waterlichaam Azelerbeek. Het waterlichaam en de bovenlopen scoren voor wat betreft de ecologische toestand matig tot ontoereikend.

Gewenste situatie en uitgangspunten

Gelet op de ligging van de planlocatie en het beleid worden in onderhavige situatie onder andere de volgende uitgangspunten gehanteerd:

Voorkeur gaat uit naar hergebruik van het hemelwater of het voorkomen van afvoer van het hemelwater. Verharding, bijvoorbeeld van parkeerplaatsen, wordt zoveel mogelijk half-open (waterdoorlatende bestrating) uitgevoerd;

 • Om verontreinigingen van de bodem, grond- en oppervlaktewater te voorkomen worden milieuvriendelijke bouwmaterialen gebruikt;
 • Om foutaansluitingen te voorkomen gaat de voorkeur uit naar oppervlakkige afstroming naar infiltratievoorzieningen;
 • De infiltratievoorzieningen hebben een minimale capaciteit die overeenkomt met een neerslaggebeurtenis die gemiddeld 1x/2 jaar of minder voorkomt;
 • De infiltratievoorzieningen hebben bij extreme neerslaggebeurtenissen een lozingsmogelijkheid op het bestaande IT-stelsel in de Molenstraat;
 • Het (huishoudelijk) afvalwater wordt geloosd op het DWA-stelsel in de Molenstraat.

4.2.6 Watertoets

Algemeen

Belangrijk instrument om waterbelangen in ruimtelijke plannen te waarborgen is de watertoets, die sinds 1 november 2003 wettelijk is verankerd. Initiatiefnemers zijn verplicht in ruimtelijke plannen een beschrijving op te nemen van de gevolgen van het plan voor de waterhuishouding. Het doel van de wettelijk verplichte watertoets is te garanderen dat waterhuishoudkundige doelstellingen expliciet en op een evenwichtige wijze in het plan worden afgewogen. Deze waterhuishoudkundige doelstellingen betreffen zowel de waterkwantiteit (veiligheid, wateroverlast, tegengaan verdroging) als de waterkwaliteit (riolering, omgang met hemelwater, lozingen op oppervlaktewater). Deze standaard waterparagraaf heeft betrekking op het bestemmingsplan Delden-Noord, herziening St. Elisabeth e.o.

Waterbeleid

De Europese Kaderrichtlijn Water is richtinggevend voor de bescherming van de oppervlaktewaterkwaliteit in de landen in de Europese Unie. Aan alle oppervlaktewateren in een stroomgebied worden kwaliteitsdoelen gesteld die in 2015 moeten worden bereikt. Ruimtelijk relevant rijksbeleid is verwoord in de Nota Ruimte en het Nationaal Waterplan (inclusief de stroomgebiedbeheerplannen).

Op provinciaal niveau zijn de Omgevingsvisie Overijssel en de bijbehorende Omgevingsverordening richtinggevend voor ruimtelijke plannen.

Het Waterschap Regge en Dinkel heeft de beleidskaders van rijk en provincie nader uitgewerkt in het Waterbeheerplan 2010-2015. De belangrijkste ruimtelijk relevante thema's zijn de Kaderrichtlijn Water en retentiecompensatie. Daarnaast is de Keur van Waterschap Regge en Dinkel een belangrijk regelstellend instrument waarmee in ruimtelijke plannen rekening moet worden gehouden.

Op gemeentelijk niveau zijn het in overleg met Waterschap Regge en Dinkel opgestelde gemeentelijk Waterplan en het gemeentelijk Rioleringsplan van belang bij het afwegen van waterbelangen in ruimtelijke plannen.

Watersysteem

In het waterbeheer van de 21e eeuw worden duurzame, veerkrachtige watersystemen nagestreefd. Dit betekent concreet dat droge perioden worden doorstaan zonder droogteschade, vissterfte en stank, en dat in natte perioden geen overlast optreedt door hoge grondwaterstanden of inundaties vanuit oppervlaktewateren. Problemen worden niet afgewenteld op andere gebieden of latere generaties. Het principe "eerst vasthouden, dan bergen, dan pas afvoeren" is hierbij leidend. Rijk, provincies en gemeenten hebben in het Nationaal Bestuursakkoord Water doelen vastgelegd voor het op orde brengen van het watersysteem.

Afvalwaterketen

Het zoveel mogelijk scheiden van vuil en schoon water is belangrijk voor het bereiken van een goede waterkwaliteit. Door te voorkomen dat grote hoeveelheden relatief schoon hemelwater door rioolstelsels worden afgevoerd, neemt het aantal overstorten van verontreinigd rioolwater op oppervlaktewater af en neemt de doelmatigheid van de rioolwaterzuivering toe.

Hierdoor verbetert zowel de kwaliteit van oppervlaktewateren waarop overstorten plaatsvinden als de kwaliteit van het effluent ontvangende oppervlaktewater. Indien het schone hemelwater door middel van infiltratie in het gebied wordt vastgehouden alvorens het wordt afgevoerd naar oppervlaktewater, draagt dit bovendien bij aan de duurzaamheid van het watersysteem.

Vandaar dat het principe "eerst schoonhouden, dan scheiden, dan pas zuiveren" een belangrijk uitgangspunt is bij nieuwe stedelijke ontwikkelingen.

Als het hemelwater niet wordt aangekoppeld of wordt afgekoppeld van het bestaande rioolstelsel is oppervlakkige afvoer en infiltreren in de bodem uitgangspunt. Als infiltratie in de bodem niet mogelijk is, is lozing op het oppervlaktewater via een bodempassage gewenst.

Wateraspecten plangebied


Waterhuishouding

Het plan loopt geen verhoogd risico op wateroverlast als gevolg van overstromingen. Het plan heeft geen schadelijke gevolgen voor de waterkwaliteit en ecologie. In het verleden is er in of rondom het plangebied geen wateroverlast of grondwateroverlast geconstateerd. De toename van het verharde oppervlak is minder dan 1.500m2. Het plangebied bevindt zich niet binnen een beschermingszone of herinrichtingszone langs een waterloop, primair watergebied, invloedszone zuiveringstechnisch werk of een retentiecompensatiegebied.

Voorkeursbeleid hemelwaterafvoer en infiltratieonderzoek

In het plan wordt het afvalwater en het hemelwater behandeld via een gescheiden rioolstelsel waarbij het hemelwater wordt geïnfiltreerd.

In het plan wordt er naar gestreefd het voorkeursbeleid van het waterschap op te volgen.

Ten behoeve van een goed inzicht in de waterhuishoudkundige mogelijkheden binnen het plangebied is een infiltratieonderzoek uitgevoerd4. Daarbij zijn infiltratiemetingen uitgevoerd en is op basis van regionale grondwatergegevens een inschatting gemaakt voor de mogelijkheden van infiltratie. Om de doorlatendheid van de bodem te meten is gebruik gemaakt van de omgekeerde boorgatmethode. Er zijn binnen het plangebied vier boringen gezet tot 1 m -mv. De gaten zijn gevuld met water, waarna de leeglooptijd is gemeten.

De onverzadigde doorlatendheid in het plangebied is sterk afhankelijk van de korrelgrootte van het zand (hoofdcomponent) en de aanwezigheid van siltige bijmengingen.

Uit het infiltratieonderzoek kan worden geconcludeerd dat de doorlatendheden in het plangebied voldoende groot zijn om water in de bodem te kunnen infiltreren. Alleen één locatie aan de noordwestzijde van het plangebied laat een duidelijk lagere doorlatendheid zien. Bij de keuze van de infiltratievoorzieningen moet hier rekening mee worden gehouden.

Op basis van de resultaten van de onverzadigde doorlatendheidsmetingen kan geconcludeerd worden dat de doorlatendheid voldoende groot is voor het toepassen van zowel bovengrondse - als ondergrondse infiltratievoorzieningen.

Tevens vormt de berekende GHG (gemiddeld hoogste grondwaterstand) van de nabij gelegen TNO peilbuis geen probleem voor infiltratietoepassingen. De afstand tussen het maaiveldniveau en de berekende GHG bedraagt circa 4,0 m.

Geconcludeerd kan worden dat op basis van de metingen gesteld kan worden dat infiltratie mogelijk is binnen het plangebied. In het plangebied wordt hier de nodige ruimte voor geboden. De exacte vormgeving van de infiltratievoorzieningen wordt in een waterhuishoudkundig plan uitgewerkt.

Aanleghoogte van de bebouwing

Voor de aanleghoogte van de gebouwen (onderkant vloer begane grond) wordt een ontwateringsdiepte geadviseerd van minimaal 80 centimeter ten opzichte van de gemiddelde hoogste grondwaterstand(GHG). Bij een afwijkende maatvoering is de kans op structurele grondwateroverlast groot. Bij het bouwen zonder kruipruimte kan worden volstaan met een geringere ontwateringsdiepte. Kelders dienen waterdicht te zijn. Om wateroverlast en schade in woningen en bedrijven te voorkomen wordt geadviseerd om een drempelhoogte van 30 centimeter boven het straatpeil te hanteren. Ook voor lager, beneden het maaiveld, gelegen ruimtes (kelders, parkeergarages) moet aandacht worden besteed aan het voorkomen van wateroverlast.

Watertoetsproces

De initiatiefnemer heeft het waterschap Regge en Dinkel geïnformeerd over het plan door gebruik te maken van de digitale watertoets. De beantwoording van de vragen heeft er toe geleid dat de korte procedure van de watertoets is toegepast. De bestemming en de grootte van het plan hebben een geringe invloed op de waterhuishouding.

De procedure in het kader van de watertoets is goed doorlopen. Het waterschap Regge en Dinkel geeft een positief wateradvies.

4.2.7 Conclusie

Het aspect 'water' vormt geen belemmering voor onderhavig bestemmingsplan.