direct naar inhoud van 5.2 Dit bestemmingsplan
Plan: Delden-Noord, herziening St. Elisabeth e.o.
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1735.SDxElisabeth-VO10

5.2 Dit bestemmingsplan

Dit bestemmingsplan bestaat uit een verbeelding, regels en een toelichting. De verbeelding en de regels vormen tezamen het juridisch bindende gedeelte van het bestemmingsplan. Beide planonderdelen dienen in onderlinge samenhang te worden bezien en toegepast. Op de verbeelding zijn de bestemmingen aangewezen. Aan deze bestemmingen zijn bouwregels en regels betreffende het gebruik gekoppeld.

De toelichting heeft geen rechtskracht, maar vormt niettemin een belangrijk onderdeel van het plan. De toelichting van dit bestemmingsplan geeft een weergave van de beweegredenen, de onderzoeksresultaten en de beleidsuitgangspunten die aan het bestemmingsplan ten grondslag liggen. Tot slot is de toelichting van wezenlijk belang voor een juiste interpretatie en toepassing van het bestemmingsplan.

5.2.1 Bijzonderheden in dit bestemmingsplan

Voorliggend bestemmingsplan kent slechts één bestemming, namelijk de bestemming 'Maatschappelijk'.

Maatschappelijk

De gronden binnen deze bestemming mogen worden gebruikt voor 'maatschappelijke voorzieningen' en voor wonen ten behoeve van verzorging en verpleging, met bijbehorende centrale voorzieningen. Het begrip 'maatschappelijke voorzieningen' is opgenomen in de begrippenlijst in artikel 1. Inhoudelijk is aangesloten bij de terminologie die gebruikelijk is binnen de gemeente Hof van Twente.

In de bouwregels is bepaald dat gebouwen binnen het op de verbeelding aangegeven bouwvlak moeten worden gebouwd. De maximale goot- en bouwhoogtes zijn op de verbeelding aangeduid.

Buiten het bouwvlak zijn slechts kleine gebouwtjes in de vorm van fietsenstallingen en bergingen toegestaan.

Bouwwerken geen gebouwen zijnde mogen worden gebouwd in de hele bestemming. De bouwhoogte mag maximaal 3 m bedragen. Voor bouwwerken ten behoeve van verkeer en verblijf is een bouwhoogte van 6 m toegestaan. Ook is een afwijkingsbevoegheid opgenomen om de andere bouwwerken geen gebouwen zijnde te verhogen tot 6 m.

5.2.2 Algemene regels

Naast de bestemmingen bevat het plan een aantal algemene regels over bijvoorbeeld begrippen, de wijze van meten, algemene ontheffingen en overgangsrecht. Deze min of meer standaardregels worden hier verder niet toegelicht.