direct naar inhoud van 4.4 Archeologie
Plan: Delden-Noord, herziening St. Elisabeth e.o.
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1735.SDxElisabeth-VO10

4.4 Archeologie

Algemeen

Door ondertekening van het verdrag van Malta (1992) heeft Nederland zich verplicht om bij ruimtelijke planvorming nadrukkelijk rekening te houden met het niet-zichtbare deel van het cultuurhistorisch erfgoed, te weten de archeologische waarden. In de Monumentenwet 1988 is geregeld hoe met in de grond aanwezige dan wel te verwachten archeologische waarden moet worden omgegaan. Het streven is om deze belangen tijdig bij het plan te betrekken.

Bij ingrepen waarbij de ondergrond wordt geroerd, dient te worden aangetoond dat de eventueel aanwezige archeologische waarden niet worden aangetast.

Toetsing

Op grond van de gemeentelijke archeologische beleidskaart ligt het plangebied in een zone met een middelhoge archeologische verwachtingswaarde. Voor ingrepen dieper dan 40 cm en groter dan 5.000 m2 dient een archeologisch onderzoek te worden uitgevoerd.

afbeelding "i_NL.IMRO.1735.SDxElisabeth-VO10_0018.png"

Door Synthegra Archeologie is een bureauonderzoek archeologie uitgevoerd. Na beoordeling van de regioarcheoloog is de conclusie dat verder onderzoek niet verplicht is, aangezien het totaal oppervlak waarbinnen de bodem verstoord zal worden (het totaal oppervlak aan nieuwbouw buiten de bestaande gebouwen) minder is dan 5.000 m2 en als gevolg van de verdere inrichting van het terrein de bodem niet dieper dan 40 cm wordt verstoord.

Conclusie

Het aspect archeologie vormt geen belemmering voor onderhavig plan.