direct naar inhoud van 3.2 Provinciaal beleid
Plan: Delden-Noord, herziening St. Elisabeth e.o.
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1735.SDxElisabeth-VO10

3.2 Provinciaal beleid

3.2.1 Omgevingsvisie Overijssel

De Omgevingsvisie Overijssel is op 1 juli 2009 vastgesteld. In de omgevingsvisie wordt het provinciaal belang en het beleid voor de fysieke leefomgeving van de provincie Overijssel uiteengezet. De Omgevingsvisie heeft de status van structuurvisie onder de nieuwe Wro, Regionaal Waterplan, Milieubeleidsplan, Provinciaal verkeer- en vervoersplan en Bodemvisie. De omgevingsvisie bevat de visie, beleidskeuzes en de uitvoeringsstrategie op het hele ruimtelijk-fysieke domein en is opgesteld met een doorkijk tot 2030.

De hoofdambitie van de provincie is om een vitale samenleving tot ontplooiing te laten komen in een mooi en vitaal landschap (ruimtelijke kwaliteit). De centrale beleidsambitie hierbij is een toekomstvaste groei van welvaart en welzijn met een verantwoord beslag op de beschikbare natuurlijke voorraden (duurzaamheid). De provincie heeft deze ambities vertaald in generieke beleidskeuzes en ontwikkelingsperspectieven, om haar beleid- en kwaliteitsambities te realiseren. Deze generieke beleidskeuzes en ontwikkelingsperspectieven dienen bij te dragen aan duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit. Duurzaamheid wil de provincie realiseren door een transparante en evenwichtige afweging van ecologische, economische en sociaal-culturele beleidsambities. De provincie wil ruimtelijke kwaliteit realiseren door naast bescherming in te zetten op het verbinden van bestaande kwaliteiten en nieuwe ontwikkelingen.

afbeelding "i_NL.IMRO.1735.SDxElisabeth-VO10_0013.jpg"

Bovenstaande afbeelding toont aan dat het plangebied (aangegeven met rood kader) dat valt onder de 'Stedelijke Omgeving' ligt in het ontwikkelingsperspectief 'Dorpen en kernen als veelzijdige leefmilieus'. In deze gebieden streeft de provincie ernaar om bestaande woon- en werkmilieus in de dorpen en kernen op zo'n manier te herstructureren en zulke nieuwe woon- en werkmilieus toe te voegen, dat de veelzijdigheid van de dorpse leefmilieus wordt versterkt en de karakteristiek van de betreffende kern blijft behouden.

3.2.2 Omgevingsverordening Overijssel

De provincie Overijssel heeft tegelijkertijd met de Omgevingsvisie de omgevingsverordening vastgesteld, waarmee de doorwerking van de Omgevingsvisie juridisch mogelijk is gemaakt. De verordening beperkt zich tot die onderdelen van het beleid waarvoor algemene regels noodzakelijk zijn om provinciale belangen veilig te stellen of om uitvoering te geven aan wettelijke verplichtingen.

Volgens artikel 2.1.2 van de verordening moeten bestemmingsplannen uitsluitend voorzien in het realiseren van stedelijke (maatschappelijke) voorzieningen om te voldoen aan de lokale danwel regionale behoefte en de behoefte van bijzondere groepen.

3.2.3 Toetsing

Volgens de omgevingsvisie maakt het plangebied deel uit van de 'veelzijdige leefmilieus', waarbij een mix van wonen en werken plaatsvindt. De voorgenomen ontwikkeling valt onder 'stedelijke ontwikkelingen' van de omgevingsverordening. De sloop en nieuwbouw van het verpleeghuis valt onder het principe van 'concentratie' en komt tegemoet aan de behoefte van bijzondere groepen. Doordat de herontwikkeling van deze maatschappelijke voorziening zorgvuldig wordt ingepast, waarbij in zowel het ontwerp voor de nieuwbouw als voor de openbare ruimte uitdrukkelijk rekening is gehouden met de karakteristiek van Delden past het plan binnen het provinciaal ruimtelijk beleid.