direct naar inhoud van 2.3 Toekomstige situatie
Plan: Delden-Noord, herziening St. Elisabeth e.o.
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1735.SDxElisabeth-VO10

2.3 Toekomstige situatie

Stedenbouwkundig model en voorlopig ontwerp

De omgeving van het plangebied kenmerkt zich door een straatprofiel met panden van één of twee bouwlagen met kap en relatief veel groen. Als uitgangspunt voor het gekozen stedenbouwkundig model, het model in de vorm van een Hof, is aansluiting gezocht bij deze Deldense schaal en maat. Dit heeft geleid tot een ontwerp met bebouwing in een hofstructuur, bestaande uit maximaal twee bouwlagen met kap (uitgezonderd het entreeportaal van het 'binnenhof' waar sprake is van maximaal drie lagen, afgedekt met een plat dak, waarmee een 'statement' richting de Langestraat wordt gemaakt). Met het ontwerp wordt gerefereerd aan een klooster, waarvoor de Begijnhof in Amsterdam als voorbeeld diende.

De hofstructuur biedt intimiteit en veiligheid. Tegelijkertijd is er sprake van een centrale openbare ruimte, waar een voor ieder toegankelijke hof wordt aangelegd.

De entree van dit 'binnenhof' vindt plaats via een statige laan vanuit de Langestraat; dit vormt tevens de verbinding met deze weg. Het gebouw is namelijk op een soort 'achtererf' gelegen.

De entree vanaf de Langestraat gaat aan weerszijden vergezeld van een bomenrij. Echter om het beeld van een te grote instelling te beperken kent het gebouw meerdere entrees.

afbeelding "i_NL.IMRO.1735.SDxElisabeth-VO10_0008.png"

Afbeelding 8: Voorlopig ontwerp, totaalplan (bron: IAA Architecten)

Vergeleken met de huidige bebouwing wordt de nieuwbouw lager uitgevoerd. Daarnaast zal de nieuwbouw door de hofstructuur meer in zichzelf gekeerd zijn, terwijl er tegelijkertijd sprake is van een alzijdige oriëntatie. Over het algemeen komt de nieuwe bebouwing verder van de omliggende woningen te liggen dan de huidige gebouwen.

De begane grond van de nieuwbouw biedt onder andere ruimte aan 40 zorgplaatsen, meerdere huiskamers en enkele algemene voorzieningen als ontmoetingsruimten, de kapsalon, een winkel en een horecavoorziening ten dienste van de maatschappelijke voorziening, alsmede een linnenkamer/wasserette. De units voor cliënten met een somatische beperking (met name gelegen in de noordvleugel van de bebouwing) hebben ieder de beschikking over een woonkamer, een slaapkamer en een badkamer. De units voor de cliënten met een psychogeriatrische beperking beschikken over dezelfde badkamer, alsmede over een verpleegkamer.

afbeelding "i_NL.IMRO.1735.SDxElisabeth-VO10_0009.png"

Afbeelding 9: Aanzicht vanaf Langestraat (bron: IAA Architecten)

De eerste verdieping biedt eveneens ruimte aan verblijfsunits voor cliënten met een psychogeriatrische of somatische beperking in dezelfde maatvoeringen als de begane grond. Tevens is op deze verdieping een oefenzaal voor fysiotherapie, alsmede een oefenkeuken gedacht. Ten slotte bevinden zich op deze verdieping enkele algemene ruimten zoals ruimten voor (tand)artsen, management en secretariaat.

afbeelding "i_NL.IMRO.1735.SDxElisabeth-VO10_0010.png"

Afbeelding 10: Perspectief 'binnenhof' (bron: IAA Architecten)

De tweede verdieping is met name bestemd voor de zorgplaatsen voor reactivering. Hiervoor is per plaats een verpleegkamer met badkamer beschikbaar. Tevens bevinden zich op deze verdieping nog enkele units voor cliënten met een psychogeriatrische beperking.

Ontwerp buitenruimte

Door Bureau B+B is, met het oog op de gewenste zorgvuldige inpassing in de omgeving, een ontwerp voor de openbare ruimte gemaakt. Hierbij is rekening gehouden met het aanwezige, te behouden en gewenste groen, de ontsluiting, de benodigde parkeerplaatsen en overige voorzieningen als (ondergrondse) afvalinzameling en fietsenstallingen.

Op onderstaande afbeelding is dit ontwerp weergegeven.

afbeelding "i_NL.IMRO.1735.SDxElisabeth-VO10_0011.png"

Afbeelding 11: Ontwerp buitenruimte (bron: Bureau B+B)

Het terrein wordt voor gemotoriseerd verkeer op twee plaatsen ontsloten vanaf de Molenstraat. Dit is gelijk aan de huidige ontsluiting.

Deze ontsluitingen leiden naar parkeervoorzieningen met in totaal 115 parkeerplaatsen, waarvan 7 plaatsen voor minder validen.

Vanaf de Langestraat leidt ten slotte een meer ondergeschikte ontsluiting richting de nieuwbouw. Deze ontsluiting ligt ten oosten van de kerk en buigt achter de kerk af naar in westelijke zijde richting 't Kip. Langs deze ontsluiting bevinden zich eveneens enkele parkeerplaatsen (deze parkeerplaatsen maken onderdeel uit van het totaal van 115 parkeerplaatsen).

afbeelding "i_NL.IMRO.1735.SDxElisabeth-VO10_0012.png"

Afbeelding 12: impressie entree vanaf Langestraat richting nieuwbouw St. Elisabeth

Naast de ontsluiting voor gemotoriseerd verkeer is tevens een ontsluiting voor langzaam verkeer geprojecteerd vanaf de Langestraat. Door de bomenrij aan weerszijden krijgt deze entree naar het (binnen)hof een statig karakter. Deze bomenrij bestaat uit nieuwe beplanting. Deze bomenrij verbindt tevens het nieuwe gebouw met de Langestraat. Ook de parkeervakken worden aangekleed met veelal nieuwe beplanting. Bestaande te handhaven bomen bevinden zich met name achter de kerk, aan de westzijde van het plangebied. Nabij de verschillende entrees worden voorzieningen voor het stallen van fietsen gerealiseerd, waaronder een houten fietsoverkapping.

Beeldkwaliteitplan

Het bestemmingsplan vormt een juridische verankering van het stedenbouwkundig ontwerp inclusief een toelichting op de planvorming. Het stedenbouwkundig ontwerp is het gewenste eindbeeld voor de ontwikkeling.

Naast het bestemmingsplan, waarin het stedenbouwkundig plan is opgenomen, is een beeldkwaliteitsplan opgesteld, dat door de gemeenteraad gelijktijdig met het bestemmingsplan zal worden vastgesteld als onderdeel van de Welstandsnota. Het beeldkwaliteitsplan zal als toetsingskader voor welstand fungeren als voor de vergunningsaanvragen voor deze locatie. Voor de nieuwbouw en de openbare ruimte worden hierin regels opgenomen om het gewenste eindbeeld te kunnen realiseren.

Functioneel kader

Het nieuwe gebouw biedt plaats aan de volgende doelgroepen:

  • circa 40 plaatsen voor cliënten met een psychogeriatrische beperking;
  • circa 24 plaatsen voor cliënten met een somatische beperking;
  • circa 24 plaatsen voor reactivering en dagbehandeling.

Hiermee biedt de nieuwbouw niet alleen plaats aan minder bewoners dan de huidige situatie (88 tegenover 156), maar is er ook sprake van kleinere woonvormen.

Door naast de kleinschaligheid binnen een verzamelgebouw onder andere eenpersoonskamers en de modernste sanitaire voorzieningen aan de bieden wordt met het nieuwe ontwerp voldaan aan de huidige kwaliteitseisen. Daarnaast is er sprake van een flexibel en daarmee duurzaam ontwerp.

Evenals in de huidige situatie worden in het nieuwe ontwerp bepaalde maatschappelijke functies met het aangrenzende woonzorgcentrum De Wieken gedeeld. Het betreft hier onder andere voorzieningen als het restaurant, een winkel en een kapsalon.