direct naar inhoud van Artikel 3 Maatschappelijk
Plan: Delden-Noord, herziening St. Elisabeth e.o.
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1735.SDxElisabeth-OH10

Artikel 3 Maatschappelijk

3.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Maatschappelijk' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. maatschappelijke voorzieningen;
 • b. wonen ten behoeve van verzorging en verpleging, al dan niet in samenhang met centrale voorzieningen;
 • c. verkeers- en verblijfsdoeleinden;
 • d. parkeervoorzieningen;
 • e. groenvoorzieningen en water;
 • f. openbare nutsvoorzieningen;

met dien verstande dat:

 • in de bestemming seksinrichtingen niet zijn begrepen;
 • onder water doeleinden voor afvoer, tijdelijke berging en infiltratie van hemelwater worden begrepen;
 • wat betreft parkeer- of stallingsruimte, dan wel laad- of losruimte, dient te worden voorzien op eigen terrein.

3.2 Bouwregels
 • a. Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:
  • 1. de gebouwen worden gebouwd binnen het bouwvlak;
  • 2. de goot- en bouwhoogte bedragen ten hoogste de ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte' aangeduide hoogten;
  • 3. In afwijking van het bepaalde onder 1 en 2 mogen buiten het bouwvlak gebouwen worden gebouwd in de vorm van fietsenstallingen en bergingen met een totale oppervlakte van ten hoogste 60 m2 en een bouwhoogte van ten hoogste 3 m.
  • 4. Het aantal wooneenheden bedraagt maximaal het ter plaatse van de aanduiding 'maximum aantal wooneenheden' aangegeven aantal.
 • b. De bouwhoogte van terreinafscheidingen bedraagt ten hoogste 1,5 m.
 • c. Voor het bouwen van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt dat de bouwhoogte niet meer dan 3 m mag bedragen, met uitzondering van bouwwerken ten behoeve van verkeers- en verblijfsdoeleinden en openbare nutsvoorzieningen, waarvan de bouwhoogte niet meer dan 6 m mag bedragen.
 • d. Per erf mag maximaal één vlaggenmast worden geplaatst met een maximale hoogte van 6 m.

3.3 Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan, mits geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:

 • de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden;
 • het bebouwingsbeeld;
 • de verkeersveiligheid;

bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 3.2, sub b en c ten behoeve van:

 • a. Een bouwhoogte van andere bouwwerken, dan ten behoeve van verkeers- en verblijfsdoeleinden en openbare nutsvoorzieningen tot maximaal 6 m.
 • b. Een bouwhoogte van maximaal 2,2 m voor terreinafscheidingen.