direct naar inhoud van Artikel 7 Centrum
Plan: Markelo-West
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1735.KNxMKLxACTxMaWest-VS10

Artikel 7 Centrum

7.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Centrum' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. detailhandel;
 • b. dienstverlenende bedrijven;
 • c. kantoren;
 • d. bestaand wonen;
 • e. detailhandel, dienstverlening, kantoren en horeca op de eerste en volgende verdiepingen van gebouwen, uitsluitend voorzover bestaand;
 • f. maximaal 1 woning per bouwperceel, indien geen bestaande woning aanwezig is, ter plaatse van de aanduiding 'wonen';
 • g. horeca, categorie I;
 • h. horeca, categorie II, uitsluitend ter plaatse van de aanduidingen 'horeca tot en met horecacategorie 2' en 'horeca tot en met horecacategorie 3'
 • i. horeca, categorie III, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'horeca tot en met horecacategorie 3';
 • j. maatschappelijke voorzieningen, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'maatschappelijk';
 • k. openbare nutsvoorzieningen;
 • l. groenvoorzieningen en water;
 • m. verkeers- en verblijfsdoeleinden;
 • n. culturele voorzieningen;
 • o. manifestaties, kermissen en evenementen;
 • p. speelvoorzieningen;

met dien verstande dat:

 • in de bestemming seksinrichtingen en risicovolle inrichtingen niet zijn begrepen;
 • onder wonen de uitoefening van een aan huis verbonden beroep mede is begrepen;
 • onder detailhandel en dienstverlening, kleinschalige kunsthandel, al dan niet in combinatie met een atelier, mede is begrepen;
 • onder water doeleinden voor afvoer, tijdelijke berging en infiltratie van hemelwater worden begrepen.
7.2 Bouwregels
 • a. Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:
  • 1. de gebouwen worden gebouwd binnen het bouwvlak, met dien verstande dat:
   • bergingen en garageboxen met een maximale bouwhoogte van 3 m of met een hellend dakvlak tot 4 m, ook buiten het bouwvlak mogen worden gebouwd, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'garage';
   • ter plaatse van de aanduiding 'gestapeld' uitsluitend woningen in de vorm van appartementen mogen worden gebouwd;
  • 2. het bedrijfsvloeroppervlak van winkels bedraagt niet meer dan 200 m² per detailhandelsvestiging, dan wel de bestaande oppervlakte indien deze meer bedraagt;
  • 3. het aantal woningen, dan wel het aantal wooneenheden, bedraagt niet meer dan het bestaande aantal;
  • 4. de goot- en bouwhoogten bedragen niet meer dan ter plaatse is aangeduid, dan wel de bestaande goot- en bouwhoogten indien deze meer bedragen;
  • 5. het maximum bebouwingspercentage van het erf dient ter plaatse van de aanduiding “maximum bebouwingspercentage” in acht te worden genomen, met dien verstande dat de bebouwde oppervlakte van het achtererf, indien op het erf een bouwstrook is aangeduid, niet meer mag bedragen dan 100 m²; voorzover ter plaatse geen percentage is aangeduid, gelden er geen beperkingen;
  • 6. in afwijking van het gestelde onder a, sub 4 geldt dat op een afstand van minder dan 3 m van de zijdelingse perceelgrens het bouwen van gebouwen is toegestaan, mits:
   • de goot- en bouwhoogte niet meer bedragen dan de maximaal toegestane goot- en bouwhoogte van het bijbehorende achtererf, dan wel de bestaande goot- en bouwhoogte indien deze meer bedragen;
   • de afstand tot de voorgevelbouwgrens ten minste 2,5 m bedraagt, dan wel de bestaande afstand indien deze minder is;
   • de afstand tot de zijdelingse bouwperceelgrens niet minder dan 1,5 m bedraagt, dan wel de bestaande afstand indien deze minder bedraagt;
  • 7. het bepaalde onder 6 geldt niet voor de aangebouwde zijden van de tot twee aaneen gebouwde woningen en de aaneengesloten woningen.
 • b. In afwijking van het bepaalde sub a, onder 1 is voor de voorgevelbouwgrens van een op de begane grond gelegen woning een erker toegestaan, met dien verstande dat deze:
  • 1. geen grotere bouwdiepte mag hebben dan 25% van de breedte van de erker;
  • 2. geen grotere goothoogte mag hebben dan 3 m;
  • 3. geen grotere breedte mag hebben dan 60% van de voorgevelbreedte van het gebouw waartoe hij behoort;
  • 4. niet tot gevolg mag hebben dat de afstand van het gebouw tot de aan de weg gelegen bouwperceelgrens minder dan 3,5 m bedraagt.
 • c. Voor het bouwen van gebouwen ten behoeve van verkeers- en verblijfsdoeleinden en openbare nutsvoorzieningen gelden de volgende regels:
  • 1. de inhoud bedraagt per gebouw niet meer dan 50 m³;
  • 2. de bouwhoogte bedraagt niet meer dan 3 m.
 • d. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:
  • 1. overkappingen ten behoeve van het wonen dienen uitsluitend te worden gebouwd binnen het bouwvlak, met dien verstande dat minimaal 1 m achter de voorgevelrooilijn wordt gebouwd en dat de bouwhoogte ten hoogste 3 m bedraagt;
  • 2. de bouwhoogte van terreinafscheidingen bedraagt voor de voorgevelrooilijn ten hoogste 1 m en daarachter ten hoogste 2,2 m, met dien verstande dat de bouwhoogte op zijerven die grenzen aan een openbare weg (niet zijnde een brandgang tussen twee gebouwen) of openbaar groengebied op een afstand van 1 m of minder uit de perceelgrens ten hoogste 1 m bedraagt.
  • 3. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt niet meer dan 3 m, met uitzondering van bouwwerken ten behoeve van verkeers en verblijfsdoeleinden, openbare nutsvoorzieningen en vlaggemasten, waarvan de bouwhoogte niet meer dan 6 m mag bedragen;
7.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen met het oog op het voorkomen van een onevenredige aantasting van de verschijningsvorm van karakteristieke en/of cultuurhistorische panden nadere eisen stellen aan de plaats en afmetingen van gebouwen en andere bouwwerken ten behoeve van het behoud van de karakteristieke en/of cultuurhistorische verschijningsvorm van gebouwen in de omgeving.

7.4 Specifieke gebruiksregels

Onder strijdig gebruik met deze bestemming wordt begrepen het gebruik dat afwijkt van de bestemmingsomschrijving, waaronder in ieder geval wordt begrepen het bewonen van vrijstaande gebouwen, niet zijnde woningen.

7.5 Afwijken van de gebruiksregels

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van de regels voor het gebruik ten behoeve van detailhandel, dienstverlening, kantoren of horeca op de eerste en eventueel hogere verdiepingen van gebouwen onder voorwaarde dat de functie een binding heeft met de functie op de begane grond en er geen onevenredige hinder zal worden ondervonden door woonfuncties boven of naast de nieuw te vestigen functie.