direct naar inhoud van Artikel 12 Kantoor
Plan: Markelo-West
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1735.KNxMKLxACTxMaWest-VS10

Artikel 12 Kantoor

12.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Kantoor' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. kantoren;
 • b. bestaand wonen;
 • c. verkeers- en verblijfsdoeleinden;
 • d. openbare nutsvoorzieningen.
 • e. groenvoorzieningen en water;
 • f. voor het behoud, de bescherming en/of het herstel van de cultuurhistorische waarden, ter plaatse van de aanduiding 'karakteristiek';

met dien verstande dat:

 • in de bestemming seksinrichtingen en risicovolle inrichtingen niet zijn begrepen;
 • onder wonen de uitoefening van een aan huis verbonden beroep mede is begrepen;
 • onder water doeleinden voor afvoer, tijdelijke berging en infiltratie van hemelwater worden begrepen.
12.2 Bouwregels
 • a. Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:
  • 1. de gebouwen worden gebouwd binnen het bouwvlak;
  • 2. het aantal woningen, dan wel het aantal wooneenheden, bedraagt niet meer dan het bestaande aantal;
  • 3. ter plaatse van de aanduiding 'gevellijn' dient de voorgevel in of achter de gevellijn gesitueerd te worden;
  • 4. de goot- en bouwhoogte bedragen ten hoogste de ter plaatse van de aanduidingen 'maximale goothoogte' en 'maximale bouwhoogte' aangegeven hoogten, dan wel de bestaande bouwhoogte en dakhelling indien deze meer bedragen.
 • b. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt dat de bouwhoogte niet meer dan 3 m mag bedragen, met uitzondering van bouwwerken ten behoeve van verkeers- en verblijfsdoeleinden en openbare nutsvoorzieningen, waarvan de bouwhoogte niet meer dan 6 m mag bedragen.
12.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen met het oog op het voorkomen van een onevenredige aantasting van de verschijningsvorm van karakteristieke en/of cultuurhistorische panden nadere eisen stellen aan de plaats en afmetingen van gebouwen en andere bouwwerken ten behoeve van het behoud van de karakteristieke en/of cultuurhistorische verschijningsvorm van gebouwen in de omgeving.