direct naar inhoud van Artikel 13 Recreatie - Volkstuin
Plan: Markelo-West
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1735.KNxMKLxACTxMaWest-VO10

Artikel 13 Recreatie - Volkstuin

13.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Recreatie - Volkstuin' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. volkstuinen;
 • b. groenvoorzieningen en water;
 • c. verkeers- en verblijfsdoeleinden;
 • d. openbare nutsvoorzieningen;

met dien verstande dat:

 • onder water doeleinden voor afvoer, tijdelijke berging en infiltratie van hemelwater worden begrepen;
13.2 Bouwregels
 • a. Gebouwen zijn niet toegestaan, met dien verstande dat bij een volkstuin met een minimale oppervlakte van 200 m² het volgende geldt:
  • 1. per volkstuin is één berging is toegestaan met een bouwhoogte die niet meer bedraagt dan 3 m en een oppervlakte die niet meer bedraagt dan 6 m²;
 • b. In afwijking van het gestelde onder a zijn gebouwen ten behoeve van verkeers- en verblijfsdoeleinden en openbare nutsvoorzieningen toegestaan. Voor deze gebouwen gelden de volgende regels:
  • 1. de inhoud bedraagt per gebouw niet meer dan 50 m³;
  • 2. de bouwhoogte bedraagt niet meer dan 3 m.
 • c. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt dat de bouwhoogte niet meer dan 3 m mag bedragen.
13.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen met het oog op het voorkomen van een onevenredige aantasting van de verschijningsvorm van karakteristieke en/of cultuurhistorische panden nadere eisen stellen aan de plaats en afmetingen van gebouwen en andere bouwwerken ten behoeve van het behoud van de karakteristieke en/of cultuurhistorische verschijningsvorm van gebouwen in de omgeving.