direct naar inhoud van Artikel 12 Maatschappelijk
Plan: Markelo-West
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1735.KNxMKLxACTxMaWest-VO10

Artikel 12 Maatschappelijk

12.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Maatschappelijk' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. maatschappelijke voorzieningen;
 • b. wonen, al dan niet in samenhang met centrale voorzieningen, ten behoeve van verzorging en verpleging, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'zorgwoning';
 • c. wonen, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'wonen';
 • d. horeca van categorie 2, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'horeca';
 • e. detailhandel, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'detailhandel';
 • f. voor het behoud, de bescherming en/of het herstel van de cultuurhistorische waarden, ter plaatse van de aanduiding 'karakteristiek';
 • g. verkeers- en verblijfsdoeleinden;
 • h. openbare nutsvoorzieningen;
 • i. groenvoorzieningen en water;
 • j. speelvoorzieningen;

met dien verstande dat:

 • in de bestemming seksinrichtingen niet zijn begrepen;
 • onder water doeleinden voor afvoer, tijdelijke berging en infiltratie van hemelwater worden begrepen;
 • wat betreft parkeer- of stallingsruimte, dan wel laad- of losruimte, dient te worden voorzien op eigen terrein.
12.2 Bouwregels
 • a. Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:
  • 1. de gebouwen worden gebouwd binnen het bouwvlak;
  • 2. de goot- en bouwhoogten en dakhelling per erf bedragen niet meer dan wel niet minder dan ter plaatse is aangeduid, dan wel de bestaande goot- en bouwhoogten en dakhelling indien deze meer dan wel minder bedragen;
  • 3. het maximum bebouwingspercentage van het erf dient ter plaatse van de aanduiding 'maximum bebouwingspercentage' in acht te worden genomen;
  • 4. In afwijking danwel in aanvulling op hetgeen is bepaald onder 2 geldt ter plaatse van de aanduiding 'karakteristiek' dat de bestaande gevelbreedte, de bestaande goothoogte, de bestaande bouwhoogte, de bestaande dakhelling en de bestaande nokrichting met maximaal 5% mag worden gewijzigd.
 • b. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt dat de bouwhoogte niet meer dan 3 m mag bedragen, met uitzondering van bouwwerken ten behoeve van verkeers- en verblijfsdoeleinden en openbare nutsvoorzieningen, waarvan de bouwhoogte niet meer dan 6 m mag bedragen.
12.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen met het oog op het voorkomen van een onevenredige aantasting van de verschijningsvorm van karakteristieke en/of cultuurhistorische panden nadere eisen stellen aan de plaats en afmetingen van gebouwen en andere bouwwerken ten behoeve van het behoud van de karakteristieke en/of cultuurhistorische verschijningsvorm van gebouwen in de omgeving.

12.4 Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan, mits geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:

 • de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden;
 • het bebouwingsbeeld;
 • de verkeersveiligheid;

een omgevingsvergunning verlenen ten behoeve van het afwijken van het bepaalde in lid 12.2, onder b ten behoeve van een bouwhoogte van andere bouwwerken, dan ten behoeve van verkeers- en verblijfsdoeleinden en openbare nutsvoorzieningen tot maximaal 6 m.