direct naar inhoud van Artikel 11 Horeca
Plan: Markelo-West
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1735.KNxMKLxACTxMaWest-VO10

Artikel 11 Horeca

11.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Horeca' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. horeca, categorie├źn I en II, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'horeca tot en met categorie 2';
 • b. bedrijfswoningen, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning';
 • c. openbare nutsvoorzieningen;
 • d. verkeer- en verblijfsdoeleinden;

met dien verstande dat:

 • in de bestemming seksinrichtingen niet zijn begrepen.
11.2 Bouwregels
 • a. Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:
  • 1. de gebouwen worden gebouwd binnen het bouwvlak;
  • 2. de goot- en bouwhoogte bedragen ten hoogste de ter plaatse aangeduide hoogten, dan wel de bestaande hoogten indien deze meer bedragen;
  • 3. de goot- en bouwhoogte van een bedrijfswoning mag niet meer bedragen dan de goot- en bouwhoogte van de bestaande woning;
  • 4. bedrijfswoningen mogen uitsluitend ter plaatse van de aangeduide bedrijfswoningen worden gebouwd of verbouwd, met dien verstande dat een eventuele afwijking van 5 m buiten de bestaande gevels is toegestaan, mits passend in het bouwvlak;
  • 5. bijgebouwen worden minimaal 3 m achter de voorgevel van de bedrijfswoning of het verlengde daarvan gebouwd;
  • 6. de goot- en bouwhoogte van bijgebouwen bedraagt niet meer dan 3 respectievelijk 6 m;
  • 7. het maximum bebouwingspercentage van het bestemmingsvlak dient ter plaatse van de aanduiding 'maximum bebouwingspercentage' in acht te worden genomen;
 • b. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt dat de bouwhoogte niet meer dan 3 m mag bedragen.
11.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen met het oog op het voorkomen van een onevenredige aantasting van de verschijningsvorm van karakteristieke en/of cultuurhistorische panden nadere eisen stellen aan de plaats en afmetingen van gebouwen en andere bouwwerken ten behoeve van het behoud van de karakteristieke en/of cultuurhistorische verschijningsvorm van gebouwen in de omgeving.