direct naar inhoud van Artikel 16 Sport - Manege
Plan: Markelo-West
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1735.KNxMKLxACTxMaWest-OP10

Artikel 16 Sport - Manege

16.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Sport - Manege' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. een manege;
 • b. verblijfsrecreatieve voorzieningen, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'verblijfsrecreatie';
 • c. bedrijfswoningen, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning';
 • d. groenvoorzieningen en water;
 • e. fiets- en voetpaden.

Onder water worden doeleinden voor afvoer, tijdelijke berging en infiltratie van hemelwater begrepen.

16.2 Bouwregels
 • a. Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:
  • 1. de gebouwen worden gebouwd binnen het bouwvlak;
  • 2. in aanvulling op het bepaalde onder 1 zijn niet meer dan 20 recreatiewoningen toegestaan;
  • 3. in aanvulling op het bepaalde onder 1 zijn niet meer dan 2 bedrijfswoningen toegestaan;
  • 4. de goot- en bouwhoogte bedragen ten hoogste de ter plaatse van de aanduiding 'maximale goothoogte' en 'maximale bouwhoogte' aangegeven hoogten, dan wel de bestaande goot- en bouwhoogte indien deze meer bedragen;
  • 5. in afwijking van het bepaalde onder 4 mag de goothoogte en bouwhoogte van een recreatiewoning niet meer bedragen dan 2,7 m respectievelijk 6,5 m;
  • 6. de inhoud van een recreatiewoning mag niet meer bedragen dan 200 m³;
  • 7. in afwijking van het bepaalde onder 4 mag de goothoogte en bouwhoogte van bedrijfswoningen niet meer bedragen dan 6 respectievelijk 9 m;
  • 8. de inhoud van een bedrijfswoning mag niet meer bedragen dan 600 m³;
  • 9. het maximum bebouwingspercentage van het bestemmingsvlak dient ter plaatse van de aanduiding 'maximum bebouwingspercentage' in acht te worden genomen.
 • b. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:
  • 1. overkappingen ten behoeve van het wonen dienen uitsluitend te worden gebouwd binnen het bouwvlak, met dien verstande dat minimaal 1 m achter de voorgevelrooilijn wordt gebouwd en de bouwhoogte ten hoogste 3 m bedraagt;
  • 2. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 15 m bedragen.