direct naar inhoud van Artikel 13 Maatschappelijk
Plan: Markelo-West
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1735.KNxMKLxACTxMaWest-OP10

Artikel 13 Maatschappelijk

13.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Maatschappelijk' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. maatschappelijke voorzieningen;
 • b. wonen, waaronder, al dan niet in samenhang met centrale voorzieningen, wonen ten behoeve van verzorging en verpleging, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'wonen';
 • c. horeca van categorie 2, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'horeca';
 • d. detailhandel, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'detailhandel';
 • e. voor het behoud, de bescherming en/of het herstel van de cultuurhistorische waarden, ter plaatse van de aanduiding 'karakteristiek';
 • f. verkeers- en verblijfsdoeleinden;
 • g. openbare nutsvoorzieningen;
 • h. groenvoorzieningen en water;
 • i. speelvoorzieningen;

met dien verstande dat:

 • in de bestemming seksinrichtingen niet zijn begrepen;
 • onder water doeleinden voor afvoer, tijdelijke berging en infiltratie van hemelwater worden begrepen.
13.2 Bouwregels
 • a. Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:
  • 1. de gebouwen worden gebouwd binnen het bouwvlak;
  • 2. de goot- en bouwhoogte, alsmede de dakhelling bedragen ten hoogste de ter plaatse van de aanduidingen 'maximale goothoogte', 'maximale bouwhoogte' en 'maximale dakhelling' aangeduide hoogten en dakhelling, dan wel de bestaande hoogten en dakhelling indien deze meer bedragen;
  • 3. de dakhelling bedraagt ter plaatse van de aanduiding 'minimale dakhelling' tenminste de aangeduide dakhelling, dan wel de bestaande dakhelling indien deze minder bedraagt;
  • 4. het maximum bebouwingspercentage van het erf dan wel het bouwvlak dient ter plaatse van de aanduiding 'maximum bebouwingspercentage' in acht te worden genomen;
  • 5. in afwijking danwel in aanvulling op hetgeen is bepaald onder 2 geldt ter plaatse van de aanduiding 'karakteristiek' dat de bestaande gevelbreedte, de bestaande goothoogte, de bestaande bouwhoogte, de bestaande dakhelling en de bestaande nokrichting met maximaal 5% mag worden gewijzigd;
  • 6. het aantal woningen, dan wel het aantal wooneenheden ter plaatse van de aanduiding 'wonen', bedraagt niet meer dan het bestaande aantal.
 • b. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt dat de bouwhoogte niet meer dan 3 m mag bedragen, met uitzondering van bouwwerken ten behoeve van verkeers- en verblijfsdoeleinden en openbare nutsvoorzieningen, waarvan de bouwhoogte niet meer dan 6 m mag bedragen.
13.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen met het oog op het voorkomen van een onevenredige aantasting van de verschijningsvorm van karakteristieke en/of cultuurhistorische panden nadere eisen stellen aan de plaats en afmetingen van gebouwen en andere bouwwerken ten behoeve van het behoud van de karakteristieke en/of cultuurhistorische verschijningsvorm van gebouwen in de omgeving.

13.4 Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan, mits geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:

 • de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden;
 • het bebouwingsbeeld;
 • de verkeersveiligheid;

bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 13.2, onder b ten behoeve van een bouwhoogte van andere bouwwerken, dan ten behoeve van verkeers- en verblijfsdoeleinden en openbare nutsvoorzieningen tot maximaal 6 m.