direct naar inhoud van Artikel 10 Groen
Plan: Markelo-West
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1735.KNxMKLxACTxMaWest-OH10

Artikel 10 Groen

10.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. groenvoorzieningen;
 • b. manifestaties, kermissen en evenementen, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'evenemententerrein';
 • c. voet- en fietspaden, alsmede toegangspaden en inritten naar omliggende bestemmingen;
 • d. speelvoorzieningen;
 • e. water in de vorm van waterlopen en -partijen ;
 • f. openbare nutsvoorzieningen;

Onder water worden de doeleinden voor afvoer, tijdelijke berging en infiltratie van hemelwater begrepen.

10.2 Bouwregels
 • a. Op deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd.
 • b. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt dat de bouwhoogte niet meer bedraagt dan 3 m.
10.3 Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan, mits geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:

 • de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden;
 • het bebouwingsbeeld;
 • de verkeersveiligheid;

bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in:

- lid 10.2 sub b: ten behoeve van een bouwhoogte van 6 m.