direct naar inhoud van Artikel 7 Groen - Groene ruimte
Plan: Hengevelde
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1735.KNxHENxACTxKern-VO10

Artikel 7 Groen - Groene ruimte

7.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Groen - Groene ruimte' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. semi-agrarische doeleinden in de vorm van weide en grasland;
 • b. water in de vorm van watergangen en sloten;
 • c. speelvoorzieningen;
 • d. groenvoorzieningen, zoals plantsoenen, groenstroken, bermen met beplanting;
 • e. fiets-/voetpad;
 • f. evenementen, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'evenemententerrein';

Onder water worden doeleinden voor afvoer, tijdelijke berging en infiltratie van hemelwater begrepen.

7.2 Bouwregels
 • a. Op deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd, met uitzondering van de bestaande gebouwen ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak'.
 • b. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt dat de bouwhoogte niet meer bedraagt dan 3 m.
7.3 Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan, mits geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:

 • de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden;
 • de verkeersveiligheid;
 • de landschapswaarden;
 • het woongenot;

een omgevingsvergunning verlenen ten behoeve van het afwijken van het bepaalde in lid 7.2 sub b, ten behoeve van het bouwen van een gebouw ten behoeve van een dierenverblijf met een maximale goot- en bouwhoogte van respectievelijk 3 m en 4,5 m en een maximale oppervlakte van 50 m².