direct naar inhoud van Artikel 10 Sport
Plan: Hengevelde
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1735.KNxHENxACTxKern-VO10

Artikel 10 Sport

10.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Sport' aangewezen gronden zijn bestemd voor terreinen voor:

 • a. sport- en ontspanningsdoeleinden;
 • b. groenvoorzieningen en water;
 • c. maatschappelijke voorzieningen ter plaatse van de aanduiding 'maatschappelijk';
 • d. fiets- en voetpaden;
 • e. nutsvoorzieningen;

Onder water worden doeleinden voor afvoer, tijdelijke berging en infiltratie van hemelwater begrepen.

10.2 Bouwregels
 • a. Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:
  • 1. de gebouwen worden gebouwd binnen het bouwvlak;
  • 2. de goot- en bouwhoogte bedragen ten hoogste de ter plaatse aangeduide goot- en bouwhoogte, dan wel de bestaande goot- en bouwhoogte;
 • b. In afwijking van het bepaalde in sub a, onder 1 zijn buiten het bouwvlak dugouts toegestaan, met dien verstande dat deze:
  • 1. geen grotere bouwhoogte mogen hebben dan 2,5 m;
  • 2. geen grotere oppervlakte mogen hebben dan 6 m² per dugout;
 • c. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt dat de bouwhoogte niet meer dan 9 m mag bedragen, met uitzondering van lichtmasten en terreinafscheidingen waarvan de bouwhoogte niet meer dan 15 m mag bedragen. .