direct naar inhoud van Artikel 7 Groen - Groene ruimte
Plan: Hengevelde
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1735.KNxHENxACTxKern-OH10

Artikel 7 Groen - Groene ruimte

7.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Groen - Groene ruimte' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. semi-agrarische doeleinden in de vorm van weide en grasland;
 • b. water in de vorm van watergangen en sloten;
 • c. volkstuin, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'volkstuin';
 • d. bestaande dierenverblijven;
 • e. speelvoorzieningen;
 • f. groenvoorzieningen, zoals plantsoenen, groenstroken, bermen met beplanting;
 • g. fiets-/voetpad;
 • h. openbare nutsvoorzieningen;
 • i. evenementen, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'evenemententerrein';

Onder water worden doeleinden voor afvoer, tijdelijke berging en infiltratie van hemelwater begrepen.

7.2 Bouwregels
 • a. Op deze gronden zijn uitsluitend bestaande gebouwen toegestaan, met dien verstande dat:
  • 1. gebouwen ten behoeve van beheer en onderhoud van groen en water mogen worden gebouwd, met dien verstande dat de goot- en bouwhoogte van een onderhoudsgebouw maximaal respectievelijk 3 m en 4,5 m mogen bedragen en de oppervlakte van een onderhoudsgebouw maximaal 50 m2 mag bedragen;
  • 2. binnen de aanduiding 'volkstuin', per volkstuin één berging mag worden gebouwd mits deze op minimaal 20 m afstand van de dichtstbijgelegen wegrand van de Kerkstraat is gelegen, een bouwhoogte van niet meer dan 3 m en een oppervlakte van niet meer dan 6 m2 heeft.
 • b. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt dat de bouwhoogte niet meer bedraagt dan 3 m.
7.3 Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan, mits geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:

 • de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden;
 • het bebouwingsbeeld;
 • de verkeersveiligheid;

bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in:

 • lid 7.2 sub b: ten behoeve van een bouwhoogte van 6 m.