direct naar inhoud van Artikel 10 Sport
Plan: Hengevelde
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1735.KNxHENxACTxKern-OH10

Artikel 10 Sport

10.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Sport' aangewezen gronden zijn bestemd voor terreinen voor:

 • a. sport en spel;
 • b. groenvoorzieningen en water;
 • c. maatschappelijke voorzieningen ter plaatse van de aanduiding 'maatschappelijk';
 • d. kinderopvang, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van centrum - kinderopvang';
 • e. horeca, categorie II, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'horeca van categorie 2';
 • f. fiets- en voetpaden;
 • g. verkeers- en verblijfsdoeleinden;
 • h. openbare nutsvoorzieningen;

Onder water worden doeleinden voor afvoer, tijdelijke berging en infiltratie van hemelwater begrepen.

10.2 Bouwregels
 • a. Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:
  • 1. de gebouwen worden gebouwd binnen het bouwvlak;
  • 2. de goot- en bouwhoogte bedragen ten hoogste de ter plaatse van de aanduiding 'maximale goothoogte' en 'maximale bouwhoogte' aangegeven hoogten, dan wel de bestaande goot- en bouwhoogte;
 • b. In afwijking van het bepaalde in sub a, onder 1 zijn buiten het bouwvlak dugouts toegestaan, met dien verstande dat deze:
  • 1. geen grotere bouwhoogte mogen hebben dan 2,5 m;
  • 2. geen grotere oppervlakte mogen hebben dan 6 m² per dugout;
 • c. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt dat de bouwhoogte niet meer dan 15 m mag bedragen.
10.3 Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 10.2sub a, onder 1, teneinde de oprichting van bergingen buiten het bouwvlak toe te staan, mits:

 • a. de bouwhoogte maximaal 3 m bedraagt;
 • b. de oppervlakte per gebouw maximaal 200 m2 bedraagt;
 • c. het gezamenlijk oppervlak van de bergingen maximaal 400 m2 bedraagt;
 • d. de afstand uit de bestemmingsgrens minimaal 10 m bedraagt;
 • e. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en het bebouwingsbeeld.