direct naar inhoud van 5.2 Toelichting op de bestemmingen
Plan: Bedrijventerrein Haven (Goor)
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1735.KNxGOOxACTHVx-VS10

5.2 Toelichting op de bestemmingen

In het plan is gebruik gemaakt van de onderstaande enkel- en dubbelbestemmingen. Per bestemming is de regeling in hoofdlijnen beschreven.

Bedrijf

De bestemming 'Bedrijf' is gegeven aan de twee bedrijfslocaties ten noorden van de Haaksbergerweg. Deze bestemming is aan deze locaties gegeven omdat het kleine locaties betreft die tussen de woningen gelegen zijn. Het gebied waarbinnen deze bedrijven liggen wordt in het kader van de interne milieuzonering (zie paragraaf 4.4) gezien als "Gemengd gebied".

Op deze bedrijfslocaties zijn bedrijven toegelaten welke passen in de milieucategorieën 1 en 2 van de bedrijvenlijst uit de brochure 'Bedrijven en milieuzonering'. Op beide locaties komen geen bedrijven voor die vallen in een hogere milieucategorie dan 1 en 2.

Aan de regels is als bijlage 1 een 'Staat van bedrijven' toegevoegd. Deze lijst van toegelaten bedrijven is gebaseerd op de lijst van het vigerende bestemmingsplan en geactualiseerd op basis van de nieuwste sbi-codes, zoals die zijn opgenomen in de brochure 'Bedrijven en milieuzonering'.

De bedrijven mogen als ondergeschikte nevenactivitiet tevens detailhandelsactiviteiten ontplooien, mits het daarbij gaat om de verkoop van ter plekke gemaakte producten, of indien de verkoop van goederen aan particulieren onderdeel uitmaakt van de normale dienstverlening van het bedrijf in kwestie.

Binnen de bestemming zijn geen zelfstandige detailhandelsvestigingen toegelaten. Verder zijn binnen deze bestemming ook geen detailhandelsvestigingen in volumineuze goederen toegelaten.

Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning een bedrijf uit een hogere milieucategorie op de locatie toelaten indien is aangetoond dat de vestiging van het bedrijf in kwestie niet leidt tot een grotere milieubelasting op de woonomgeving dan de reeds toegelaten bedrijven.

De bedrijfsbebouwing dient te worden gebouwd binnen de bouwvlakken. De maximale bouw- en goothoogten zijn met een maatvoeringssymbool op de verbeelding weergegeven.

Binnen deze bestemming is één bedrijfswoning toegelaten. De bouwlocatie van de woning is op de verbeelding van een aanduiding voorzien.

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen om de bedrijfswoning na het verlies van zijn functie om te zetten in een bedrijf of instelling uit milieucategorie 1 die is opgenomen in bijlage 1 Staat van Bedrijven.

Bedrijventerrein

De bestemming 'Bedrijventerrein' is gegeven aan de bedrijfslocaties die gelegen zijn in dat deel van het plangebied dat overwegend wordt ingenomen door bedrijfspercelen, te weten het gebied ten zuiden van de Haaksbergerweg. In het kader van de milieuzonering is dit gebied onder te verdelen in het eigenlijke bedrijventerrein ten westen van de Oude Haaksbergerweg waar alleen bedrijven voorkomen en een "Gemengd gebied" ten oosten van deze weg waar naast bedrijven ook woningen met een woonbestemming in voorkomen.

De gronden met de bestemming 'Bedrijventerrein' zijn onderverdeeld in gronden waar bestaande bedrijven en bedrijven met de milieucategorieën 1 en 2, respectievelijk 1 tot en met 3.1, respectievelijk 1 tot en met 3.2, zijn toegelaten.

De locaties van toegelaten bedrijven in een bepaalde milieuzone, die in een hogere milieucategorie vallen of niet voorkomen in de 'Staat van bedrijven', zijn met een specifieke aanduiding op de verbeelding weergegeven (zie ook paragraaf 4.4).

Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning een bedrijf uit een hogere milieucategorie op de locatie toelaten indien is aangetoond dat de vestiging van het bedrijf in kwestie niet leidt tot een grotere milieubelasting op de woonomgeving dan de reeds toegelaten bedrijven.

De maximale bouwhoogten zijn per bouwvlak op de verbeelding aangegeven. De afstand van de gebouwen tot de zijdelingse bouwperceelgrens bedraagt minimaal 3 meter. Voor het bouwen op de perceelsgrens is een aparte omgevingsvergunning vereist.

De bestaande bedrijfswoningen zijn binnen deze bestemming toegelaten. Elke woning is op de verbeelding van een aanduiding voorzien.

De bedrijven mogen als ondergeschikte nevenactiviteit detailhandelsactiviteiten ontplooien, mits het daarbij gaat om de verkoop van ter plekke gemaakte producten, of indien de verkoop van goederen aan particulieren onderdeel uitmaakt van de normale dienstverlening van het bedrijf in kwestie.

Binnen de bestemming is één zelfstandige detailhandelsvestiging toegelaten. Deze detailhandelszaak (een kringloopwinkel) is van een aparte aanduiding voorzien: 'specifieke vorm van bedrijventerrein - kringloopwinkel'

In overeenstemming met het geldende bestemmingsplan zijn binnen deze bestemming geen detailhandelsvestigingen in volumineuze goederen toegelaten.

De laad- en loskade en de wachtplaats voor de beroepsvaart langs het Twentekanaal is op de verbeelding van een aparte aanduiding voorzien: 'specifieke vorm van bedrijventerrein - wachtplaats beroepsvaart met laad- en losplaats'.

Groen-Groene ruimte

Een groenstrook langs de westrand van het plangebied, agrarische en semi-agrarische gronden in de noordoosthoek van het plangebied en in een strook langs het Twentekanaal zijn opgenomen in de bestemming ''Groen - Groene ruimte''. Binnen deze bestemming kunnen eventueel nog voet- en fietspaden, speelvoorzieningen en waterpartijen voorkomen of worden gerealiseerd. Er kunnen in deze bestemming met een omgevingsvergunning kleine gebouwen zoals schuren of dierverblijven worden gebouwd. Verder kunnen hier ook 'bouwwerken geen gebouwen zijnde', worden opgericht. Bebouwing ten behoeve van openbare nutsvoorzieningen mogen eveneens binnen deze bestemming worden gerealiseerd.

Verkeer

De wegen, de begeleidende fietspaden en groenstroken in het plangebied hebben de bestemming 'Verkeer'. In deze bestemming zijn tevens parkeerstroken en nutsvoorzieningen toegestaan. Verder kunnen hier kleine gebouwen worden opgericht met een maximale inhoud van 50 m3.

Verkeer-Railverkeer

Deze gronden zijn bestemd voor de bestaande spoorlijn Zutphen-Hengelo (Ov.) en de bijbehorende voorzieningen zoals seininstallaties.

Water

Ter plaatse van het Twentekanaal geldt de bestemming ''Water''. Daarmee is de waterhuishoudkundige functie en de verkeersfunctie van dit kanaal gewaarborgd. Ter plaatse van de functieaanduiding "Specifieke vorm van water - wachtplaats beroepsvaart" is een wachtplaats voor schepen toegelaten. Gebouwen zijn binnen deze bestemming uitgesloten.

Wonen

Aan de vrijstaande woningen in de noordoosthoek en de zuidoosthoek van het plangebied is de bestemming 'Wonen' toegekend.

De bouwmogelijkheden voor deze woningen zijn relatief globaal vastgelegd. Per bestemmingsvlak is één bouwvlak opgenomen, zodat de achtertuinen van de woningen kunnen worden benut voor uitbreiding van de woningen in kwestie of de bouw van aan- en bijgebouwen. De maximaal toelaatbare bouw- en goothoogte van de gebouwen en het bebouwingspercentage van de individuele woonpercelen zijn met een maatvoeringssymbool op de verbeelding weergegeven. Daarbij zijn de hoogtes uit de vigerende bestemmingsplannen overgenomen. Als randvoorwaarde voor de bebouwing van het achtererf (het deel van het erf achter de bouwstrook) geldt dat maximaal 150 m2 van dit deel van het perceel bebouwd mag worden.

Aan de voorzijde dienen woningen in de voorgevellijn te worden gebouwd, waardoor een strakke rooilijn in stand wordt gehouden. Wel wordt aan de voorgevels van de woningen de bouw van een erker toegestaan, zij het dat een dergelijke aanbouw aan maximale afmetingen is gekoppeld.

Voor de strook van 3 meter langs de zijdelingse perceelgrens van de woonpercelen zijn specifieke bouwregels opgenomen waarmee voorkomen wordt dat deze stroken volledig tot de voorgevelbouwgrens worden volgebouwd.

Naast de woonfunctie, worden binnen de bestemming aan-huis-verbonden beroepen mogelijk gemaakt.

Woongebied

Aan de woningen aan de noordzijde van de Haaksbergerweg en de westzijde van de Oude Haaksbergerweg is de bestemming ''Woongebied'' toegekend. Binnen deze bestemming zijn de bestaande woningen, erfontsluitingswegen, parkeervoorzieningen en kleinere groenelementen opgenomen. De overige regels komen overeen met die van de bestemming 'Wonen'.

Woongebied-1

In het geldende bestemmingsplan is het toegestaan een extra woning te bouwen aan de Viaductweg 1. Voor de oprichting van de extra woning is reeds een bouwvergunning verleend. In het voorontwerp is de mogelijkheid opgenomen om de woning te kunnen oprichten in overeenstemming met de verleende bouwvergunning.

Leiding-Hoogspanningsleiding

Deze dubbelbestemming is gegeven aan een zone aan weerszijden van het hart van de hoogspanningsleiding. Op de gronden met deze dubbelbestemming mogen geen gebouwen worden gebouwd ten behoeve van de onderliggende bestemming. Er mogen alleen andere bouwwerken worden opgericht ten behoeve van de electriciteitsvoorziening tot een maximale hoogte van 45 meter.

Waarde-Archeologie-2

De dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie 2' is toegekend aan overige AMK-terreinen. Het beleid dat voor deze bestemming geldt is dat archeologisch onderzoek noodzakelijk is bij ingrepen dieper dan 40 cm of met een oppervlakte groter dan of gelijk aan 50 m2.

Waarde - Archeologische verwachting 1 t/m 3

In het bestemmingsplan hebben gebieden met een zeer hoge verwachtingswaarde voor archeologische vondsten de dubbelbestemming 'Waarden - Archeologische verwachting 1' gekregen. Gebieden met een middelhoge verwachtingswaarde hebben de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologische verwachting 2' gekregen. Gebieden met een lage verwachting voor de aanwezigheid van archeologische waarden hebben de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologische verwachting 3' gekregen. Deze gebieden worden beschermd door middel van een verplichting tot het overleggen van een archeologisch onderzoek bij bouwaanvragen en omgevingsvergunningenstelsel voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden.

Het onderscheid tussen de gebieden wordt gemaakt in oppervlakten waar onderzoek noodzakelijk is.

Binnen de archeologische bestemming is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen waarbij deze bestemming kan worden toegevoegd of verwijderd. Dit kan blijken uit archeologisch onderzoek ter plaatse op basis waarvan inzichten gewijzigd kunnen zijn en een aanpassing van deze bestemming noodzakelijk kan zijn.

Bestemming   Regels  
Waarde - Archeologische verwachting 1   Bij ingrepen dieper dan 40 cm of met een oppervlakte groter dan of gelijk aan 2.500 m2 is archeologisch onderzoek noodzakelijk.  
Waarde - Archeologische verwachting 2   Bij ingrepen dieper dan 40 cm of met een oppervlakte groter dan of gelijk aan 5.000 m2 is archeologisch onderzoek noodzakelijk.  
Waarde - Archeologische verwachting 3   Bij ingrepen dieper dan 40 cm of met een oppervlakte groter dan of gelijk aan 10 ha is archeologisch onderzoek noodzakelijk.  

Waterstaat-bebouwingsvrij

Deze dubbelbestemming is gegeven aan een zone in en langs het Twentekanaal. Op de gronden met deze dubbelbestemming mogen geen gebouwen worden gebouwd ten behoeve van de onderliggende bestemming. Er mogen alleen andere bouwwerken worden opgericht ten behoeve van het beheer van het kanaal, mits de hoogte daarvan niet groter is dan 2 meter.

Waarde – Boom

De waardevolle bomen in het plangebied zijn aangeduid op de verbeelding met de dubbelbestemming Waarde – Boom. Binnen deze aanduiding zijn geen gebouwen en geen bouwwerken, geen gebouwen, toegestaan met uitzondering van de bestaande bouwwerken. Voor een aantal werkzaamheden, zoals het afgraven van grond is een omgevingsgvergunning noodzakelijk.

Geluidzone – industrie

De geluidszone uit het geldende bestemmingsplan is overgenomen in dit bestemmingsplan. Binnen de zone mogen geen nieuwe geluidgevoelige objecten worden opgericht. Zoals ook in het geldende bestemmingsplan is opgenomen mogen burgemeester en wethouders hiervan afwijken, mits wordt voldaan aan de Wet geluidhinder.