direct naar inhoud van 4.5 Water
Plan: Bedrijventerrein Haven (Goor)
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1735.KNxGOOxACTHVx-VS10

4.5 Water

Algemeen

Op grond van artikel 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening dient in de toelichting van ruimtelijke plannen een waterparagraaf te worden opgenomen. In die paragraaf dient te worden uiteengezet wat voor gevolgen het plan in kwestie heeft voor de waterhuishouding, dat wil zeggen het grondwater en het oppervlaktewater.

Beleidskader

Het vigerend waterbeleid is op rijksniveau onder andere neergelegd in het Nationaal Waterplan, op provinciaal niveau in de Omgevingsvisie 2009 en op gemeentelijk niveau in het Waterplan Hof van Twente en het gemeentelijke rioleringsplan (zie hoofdstuk 3).

Overeenkomstige doelstellingen op de drie beleidsniveaus zijn:

  • het afkoppelen van verhard oppervlak van de riolering;
  • het infiltreren van regenwater in de bodem;
  • herstel van de veerkracht van het watersysteem (door onder andere vergroten van vochtopnamecapaciteit van de bodem en retentie van water).

Het plangebied ligt in het beheersgebied van het Waterschap Regge en Dinkel en Rijkswaterstaat voor wat betreft het Twentekanaal. Het Waterschap Regge en Dinkel heeft de beleidskaders van rijk en provincie nader uitgewerkt in het vigerende Waterbeheerplan (zie hoofdstuk 3). Diverse aspecten van het waterbeleid zijn door het waterschap verder uitgediept in aparte beleidsnota's. Voor het ruimtelijk relevante thema 'vasthouden en bergen' van water is de Beleidsnota Retentie opgesteld. De notitie Afkoppelen / niet aankoppelen geeft de visie van het Waterschap Regge en Dinkel weer over de wijze waarop met hemelwater moet worden omgegaan en bevat een beslisboom voor de juiste keuze van hemelwaterafvoer in verschillende situaties. De uitgangspunten en randvoorwaarden die het waterschap hanteert voor het toetsen van de basisinspanning en het ontwerp van rioolstelsels in samenhang met het oppervlaktewatersysteem zijn opgenomen in de nota Actualisering Rioleringsbeleid. Daarnaast is de Keur van Waterschap Regge en Dinkel een belangrijk regelstellend instrument waarmee in ruimtelijke plannen rekening moet worden gehouden.