direct naar inhoud van Artikel 5 Groen - Groene ruimte
Plan: Bedrijventerrein Haven (Goor)
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1735.KNxGOOxACTHVx-VS10

Artikel 5 Groen - Groene ruimte

5.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Groen - Groene ruimte' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. semi-agrarische doeleinden in de vorm van weide en grasland;
  • b. water in de vorm van watergangen en sloten;
  • c. speelvoorzieningen;
  • d. groenvoorzieningen, zoals plantsoenen, groenstroken, bermen met beplanting;
  • e. fiets-/voetpad, alsmede toegangspaden en inritten naar omliggende bestemmingen;
  • f. openbare nutsvoorzieningen.

Onder water worden doeleinden voor afvoer, tijdelijke berging en infiltratie van hemelwater begrepen.

5.2 Bouwregels
  • a. Op deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd;
  • b. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt dat de bouwhoogte niet meer bedraagt dan 3 m.
5.3 Afwijken van de bouwregels

Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 5.2 om op deze gronden uitsluitend gebouwen ten behoeve van de openbare nutsvoorzieningen en gebouwen ten behoeve van beheer en onderhoud van groen alsmede dierenverblijven met dien verstande dat de goot- en bouwhoogte respectievelijk maximaal 3 m en 4,5 m mogen zijn en de oppervlakte van een gebouw ten behoeve van de openbare nutsvoorziening maximaal 50 m2 en voor de gebouwen voor het beheer en onderhoud van groen alsmede dierenverblijf maximaal 25 m2. Per perceel is maximaal 1 gebouw voor onderhoud en beheer van groen c.q. dierenverblijf toegestaan.