direct naar inhoud van 4.9 Geluidhinder
Plan: Haven (Goor)
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1735.KNxGOOxACTHVx-VO01

4.9 Geluidhinder

Ingevolge de Wet geluidhinder (Wgh) dient bij een ruimtelijke planontwikkeling ter waarborging van een akoestisch goed woon- en leefklimaat rekening te worden gehouden met het geluidsaspect (wegverkeerslawaai, railverkeerslawaai en industrielawaai). Op industrieterreinen is het van belang dat de ontplooiing van de toegelaten bedrijvigheid niet onevenredig belemmerd wordt door de aanwezigheid van geluidgevoelige functies in en in de omgeving van het terrein in kwestie.

De bestaande bedrijven in het plangebied vallen in de milieucategorie├źn 1 tot en met 3.2. De Eternitfabriek valt in milieucategorie 3.2. Het bedrijf wordt gerekend tot de zogenaamde 'geluidszoneringsplichtige' inrichtingen, dat zijn inrichtingen die in belangrijke mate geluidhinder kunnen veroorzaken. Het bedrijventerrein is voorzien van een geluidszone op basis van de Wet geluidhinder.

Dit bestemmingsplan heeft een consoliderend en conserverend karakter. De geluidszone uit het geldende bestemmingsplan is overgenomen in voorliggend bestemmingsplan. Daarnaast bevat dit bestemmingsplan geen bouwmogelijkheden voor nieuwe geluidsgevoelige functies, anders dan welke reeds mogelijk waren in het geldende bestemmingsplan. Derhalve is het niet noodzakelijk in het kader van dit bestemmingsplan onderzoek te verrichten naar dit milieuaspect.