direct naar inhoud van 4.4 Interne milieuzonering
Plan: Haven (Goor)
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1735.KNxGOOxACTHVx-VO01

4.4 Interne milieuzonering

Normstelling en beleid

Met het oog op een goede ruimtelijke ordening dienen milieuhinderlijke functies en gevoelige functies op elkaar te worden afgestemd. Uitgangspunt daarbij is dat ter plaatse van gevoelige functies een goed woon- en leefklimaat wordt gegarandeerd en dat bedrijven niet in hun bedrijfsvoering worden belemmerd. De bedrijfswoningen die deel uitmaken van de bedrijfsbebouwing en een bedrijfsbestemming hebben worden bij de interne milieuzonering buiten beschouwing gelaten.

Voor de afstemming van hinderlijke en gevoelige functies wordt gebruik gemaakt van de VNG-brochure ''Bedrijven en Milieuzonering'' (2009). Deze publicatie bevat een lijst met bedrijfsactiviteiten die zijn ingedeeld in een bepaalde milieucategorie. De milieucategorie is gekoppeld aan een minimale afstand (richtafstand) die tussen milieuhinderlijke en milieugevoelige bestemmingen dient te worden aangehouden om een onaanvaardbare hindersituatie te voorkomen. Daarbij is rekening gehouden met de hinderaspecten geluid, geur, stof en gevaar.

In gebieden waar milieuhinderlijke en hindergevoelige functies gemengd voorkomen kan met een kleinere richtafstand worden gewerkt. Ook kan er gemotiveerd worden afgeweken van de richtafstanden.

Toetsing en uitgangspunten van het bestemmingsplan

Het plangebied ten noorden van de Haaksbergerweg bestaat hoofdzakelijk uit een woongebied en het plangebied ten zuiden van deze weg wordt voor het grootste deel ingenomen door bedrijfslocaties, al of niet met bijbehorende bedrijfswoningen.

De omgeving van het plangebied bestaat uit een homogeen woongebied waar geen menging plaatsvindt met milieuhinderlijke functies. De omgeving kan daarom in de terminologie van de brochure ''Bedrijven en Milieuzonering'' worden beschouwd als '"rustige woonwijk".

Het leefklimaat van de bewoners van de woningen in het plangebied wordt sinds jaar en dag mede bepaald door de in het gebied aanwezige bedrijven. Daarom wordt voor de woningen in het plangebied als uitgangspunt gehanteerd dat zij gelegen zijn in een "gemengd gebied".

In de onderstaande tabel zijn voor een "rustige woonwijk" en "gemengd gebied" de in acht te nemen minimale afstanden tussen een bedrijf in een bepaalde milieucategorie en de meest nabijgelegen woningen aangegeven (in meters).

Milieucategorie   Aan te houden afstand tot rustige woonwijk   Aan te houden afstand tot
gemengd gebied  
1   10   0  
2   30   10  
3.1   50   30  
3.2   100   50  
4.1   200   100  
4.2   300   200  

De bestaande bedrijven in het plangebied vallen in de milieucategorieën 1 tot en met 3.2. De Eternitfabriek valt in milieucategorie 3.2. Het bedrijf wordt gerekend tot de zogenaamde 'geluidszoneringsplichtige' inrichtingen, dat zijn inrichtingen die mogelijk in belangrijke mate geluidhinder kunnen veroorzaken. Daarom dient het terrein voorzien te zijn van een geluidszone op basis van de Wet geluidhinder (zie paragraaf 4.9).

De interne milieuzonering van het plangebied sluit aan op de interne milieuzonering uit de vigerende plannen en het beleid dat daaraan ten grondslag ligt. Dat beleid komt op het volgende neer.

De bestaande bedrijven kunnen op de huidige locatie worden voortgezet. Om de milieuhygiënische toelaatbaarheid van een nieuwe bedrijfsactiviteit op een bedrijfslocatie te kunnen beoordelen is het plangebied verdeeld in een aantal milieuzones.

Op bedrijfslocaties in de zone ten noorden van de Haaksbergerweg en ten oosten van de Oude Haaksbergerweg kunnen zich, naast bedrijven van het reeds ter plaatse gevestigde bedrijfstype, bedrijven vestigen die behoren tot de milieucategorieën 1 en 2. Op de bedrijfslocaties van de Eternitfabriek en de bedrijfslocaties die daarop aansluiten kunnen zich naast bedrijven van het reeds ter plaatse gevestigde bedrijfstype bedrijven vestigen die behoren tot de milieucategorieën 1 tot en met 3.2. De toegelaten bedrijven in die milieucategorieën zijn opgenomen in de 'Staat van bedrijven' welke als bijlage aan de regels is toegevoegd.

De bestaande bedrijven die tot een hogere milieucategorie behoren dan is toegelaten volgens de bovengenoemde milieuzonering, zijn op de verbeelding van een aparte aanduiding voorzien. Omdat die bedrijven ter plekke al bestaan en blijken te kunnen voldoen aan de milieu-eisen, zijn die bedrijven ter plekke ruimtelijk aanvaardbaar en dus toegelaten.