direct naar inhoud van 3.2 Provinciaal beleid
Plan: Haven (Goor)
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1735.KNxGOOxACTHVx-VO01

3.2 Provinciaal beleid

Omgevingsvisie Overijssel (2009)

De provincie Overijssel heeft het streekplan, verkeer- en vervoerplan, waterhuishoudingsplan en milieubeleidsplan samengevoegd tot één omgevingsvisie. Op 1 juli 2009 is dit plan door de Provinciale Staten vastgesteld. In de Omgevingsvisie Overijssel is de provinciale visie op de ontwikkeling van de fysieke leefomgeving tot 2030 geschetst.

Een van de doelen uit de omgevingsvisie is het behoud en de ontwikkeling van een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor ondernemers en ondernemingen. Voor bestaande bedrijventerreinen, zoals het bedrijventerrein Haven te Goor, moet het beleid voornamelijk gericht zijn op een optimalisering van de bestaande situatie. Het terrein moet een aantrekkelijk vestigingsklimaat blijven bieden voor de bestaande bedrijven en de toekomstige bedrijven. Dat betekent onder andere dat gezorgd moet worden dat het terrein fysiek goed bereikbaar blijft, dat de inrichting van het terrein goed blijft afgestemd op de gevestigde bedrijvigheid en dat het terrein, waar mogelijk en noodzakelijk, op een duurzame manier wordt heringericht.

In de planperiode 2010-2020 lijkt het geplande aanbod aan nieuwe bedrijventerreinen in de provincie de voorspelde vraag naar nieuwe terreinen ruimschoots te overtreffen. Daarom verzoekt de provincie aan de gemeenten om een bedrijventerreinenvisie op te stellen met een onderbouwing van de gemeentelijke behoefte aan werklocaties en de bijbehorende programmering. In het beleid dient de nadruk te liggen op een zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik van de bestaande werklocaties teneinde de behoefte aan de ontwikkeling van nieuwe locaties te beperken. Dit doel kan tevens bereikt worden door de behoefte aan ontwikkeling van nieuwe locaties af te stemmen met de buurgemeenten. De gemeente Hof van Twente is inmiddels bezig met het opstellen van een bedrijventerreinvisie.

De bedrijventerreinenvisie moet in elk geval het volgende omvatten:

  • een samenhangende visie op de economische ontwikkeling van de gemeente en de betekenis van de Omgevingsvisie Overijssel daarbij voor de verdeling van bedrijvigheid, afgestemd met de buurgemeenten;
  • inzicht in actuele data over bedrijventerreinen;
  • een realistische behoefteraming en een uitgifteprotocol;
  • een realistische aanpak en prioritering van de herstructurering binnen de gemeente;
  • aandacht voor duurzaamheid, ruimtelijke kwaliteit en efficiënt ruimtegebruik.

Omgevingsverordening (2009)

De provincie heeft de omgevingsverordening opgesteld om de doorwerking van bepaalde onderwerpen uit de omgevingsvisie juridisch te kunnen waarborgen. De verordening voorziet ten opzichte van de Omgevingsvisie niet in nieuw beleid en is daarmee dus beleidsneutraal. De inzet van de verordening als juridisch instrument is beperkt tot die onderdelen van het beleid waarvoor de inzet van algemene regels noodzakelijk is om provinciale belangen veilig te stellen of om uitvoering te geven aan wettelijke verplichtingen.

Eén van die onderwerpen is het beleid dat gericht is op het bereiken van een zo groot mogelijke ruimtelijke concentratie van woningbouw in en om de bestaande kernen. Verder is in de omgevingsverordening de eis opgenomen dat het gemeentelijke beleid voor bedrijventerreinen dient te worden vastgelegd in een bedrijventerreinenvisie.

Om te voorkomen dat de binnensteden door concurrentie van goedkopere locaties op bedrijfsterreinen 'leeglopen', dient de uitoefening van detailhandel op bedrijventerreinen tot uitzonderingen beperkt te blijven. Er is alleen ruimte voor volumineuze detailhandel 1 waarvoor binnen de reguliere winkelcentra geen ruimte kan worden gevonden. Detailhandel als ondergeschikte nevenactiviteit op bedrijventerreinen staat de provincie wel toe. Het gaat daarbij om de verkoop van ter plekke gemaakte producten of de verkoop van goederen waarvan de verkoop aan particulieren onderdeel uitmaakt van de normale dienstverlening van het bedrijf.

Het bedrijventerrein haven te Goor is aangewezen door de provincie tot revitalisatie. Het doel van de revitalisatie is een zo optimaal mogelijk kader te realiseren voor de bedrijvigheid. Aangezien de grondpositie in hoofdzaak wordt gedomineerd door Eternit is de uitwerking van de revitalisatie nog onzeker