direct naar inhoud van 2.3 De ruimtelijke structuur van het plangebied
Plan: Haven (Goor)
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1735.KNxGOOxACTHVx-VO01

2.3 De ruimtelijke structuur van het plangebied

De grootschalige bebouwing van de Eternitfabriek, die in de lengterichting parallel aan het Twentekanaal loopt, vormt in ruimtelijk opzicht het meest dominante element van het bedrijventerrein Haven. Ook de naastgelegen bebouwing van Triferto B.V. valt, gezien vanaf de kanaalzijde van het bedrijventerrein, op door de vorm en schaal van de bebouwing. Het bedrijfsterrein van de Eternitfabriek wordt extensief gebruikt. Een deel van de bedrijfsbebouwing is niet (meer) als zodanig in gebruik. Hetzelfde geldt voor een groot deel van de voormalige parkeerterreinen behorende bij dit bedrijf. Het westelijke en het noordelijke deel van het bedrijfsterrein van Eternit is onbebouwd en heeft een groen karakter.

De overige bedrijfsbebouwing in het gebied ten zuiden van de Haaksbergerweg (waaronder de bedrijfsbebouwing van Rijkswaterstaat) is laag en heeft een vrij onopvallend karakter.

Het zuidelijke deel van het plangebied wordt aan de oostzijde, in visueel ruimtelijke zin, begrensd door het talud van de Rondweg die hier de oprit vormt naar de brug over het Twentekanaal.

Zoals boven reeds is aangegeven overheerst ten noorden van de Haaksbergerweg de woonfunctie. Hier staan overwegend vrijstaande woningen, waarvan een deel op grote percelen, twee-onder-één kapwoningen en een aantal rijtjeswoningen. Alle woningen hebben relatief grote tuinen. Het gebied wordt als woongebied daardoor vrij extensief benut. In de hoek die de Haaksbergerweg maakt naar de spoorwegovergang liggen een aantal oude bedrijfsgebouwen. Een deel daarvan wordt nog als zodanig gebruikt door Wormgoor B.V. Koudetechniek. Het oude kantoorgebouw van de voormalige "Coöperatieve Zuivelfabriek Weddehoen" is in gebruik als appartementengebouw en heeft een woonfunctie.