direct naar inhoud van Artikel 19 Algemene aanduidingsregels
Plan: Haven (Goor)
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1735.KNxGOOxACTHVx-VO01

Artikel 19 Algemene aanduidingsregels

19.1 Geluidzone - industrie
  • a. In afwijking van het bepaalde bij de andere voor die gronden aangewezen bestemmingen mogen ter plaatse van de aanduiding 'Geluidzone - industrie' geen nieuwe geluidgevoelige gebouwen worden opgericht als bedoeld in de Wet Geluidhinder c.q het Besluit geluidhinder. Bestaande geluidgevoelige gebouwen mogen worden herbouwd zonder ontheffing hogere grenswaarde;

Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 19.1, sub a en toestaan dat geluidgevoelige gebouwen worden gebouwd dan wel bestaande gebouwen met geluidsgevoelige functies in gebruik worden genomen, mits de geluidsbelasting vanwege de industrie op de gevels van woningen niet meer bedraagt dan de voorkeursgrenswaarde dan wel een verkregen hogere waarden.