direct naar inhoud van Artikel 5 Groen - Groene ruimte
Plan: Haven (Goor)
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1735.KNxGOOxACTHVx-VO01

Artikel 5 Groen - Groene ruimte

5.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Groen - Groene ruimte' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. semi-agrarische doeleinden in de vorm van weide en grasland;
  • b. water in de vorm van watergangen en sloten;
  • c. speelvoorzieningen;
  • d. groenvoorzieningen, zoals plantsoenen, groenstroken, bermen met beplanting;
  • e. fiets-/voetpad;
  • f. openbare nutsvoorzieningen.

Onder water worden doeleinden voor afvoer, tijdelijke berging en infiltratie van hemelwater begrepen.

5.2 Bouwregels

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt dat de bouwhoogte niet meer bedragen dan 3 m.

5.3 Afwijken van de bouwregels

Burgemeester en wethouders kunnen, mits geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:

  • de aanwezige landschappelijke waarden en de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden;
  • de aanwezige landschappelijke waarden en het bebouwingsbeeld;
  • de aanwezige landschappelijke waarden en de verkeersveiligheid;

met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in: lid 5.2: om op deze gronden uitsluitend gebouwen ten behoeve van beheer en onderhoud van groen en water toe te laten, alsmede gebouwen ten behoeve van een dierenverblijf, met dien verstande dat de goot- en bouwhoogte respectievelijk maximaal 3 m en 4,5 m mogen bedragen en de oppervlakte van een onderhoudsgebouw maximaal 50 m² en van een dierenverblijf maximaal 25 m² bedraagt.