direct naar inhoud van 4.9 Geluidhinder
Plan: Bedrijventerrein Haven (Goor)
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1735.KNxGOOxACTHVx-OP01

4.9 Geluidhinder

Ingevolge de Wet geluidhinder (Wgh) dient bij een ruimtelijke planontwikkeling ter waarborging van een akoestisch goed woon- en leefklimaat rekening te worden gehouden met het geluidsaspect (wegverkeerslawaai, railverkeerslawaai en industrielawaai). Op industrieterreinen is het van belang dat de ontplooiing van de toegelaten bedrijvigheid niet onevenredig belemmerd wordt door de aanwezigheid van geluidgevoelige functies in en in de omgeving van het terrein in kwestie.

De bestaande bedrijven in het plangebied vallen in de milieucategorie├źn 1 tot en met 4.2. De Eternitfabriek valt in milieucategorie 4.2. Het bedrijf wordt gerekend tot de zogenaamde 'geluidszoneringsplichtige' inrichtingen; dat zijn inrichtingen die in belangrijke mate geluidhinder kunnen veroorzaken. Het bedrijventerrein is voorzien van een geluidszone op basis van de Wet geluidhinder.

Dit bestemmingsplan heeft een consoliderend en conserverend karakter. De geluidszone is wel enigszins aangepast. Binnen deze zone is een aantal woningen aanwezig, waarvoor hogere grenswaarden zijn verleend. De woning Oude Haaksbergerweg 4 wordt bestemd en de hogere grenswaardeprocedure wordt gevolgd.

Het uitgevoerde akoestisch onderzoek is als bijlage 1 bij deze toelichting gevoegd.

Uit het onderzoek blijkt dat de voorgestelde wijziging van de zone toegestaan is, zonder beperkingen voor de bedrijven op het terrein en zonder toenemende hinder voor de aanwezige woningen.