direct naar inhoud van 2.5 Waterstructuur
Plan: Bedrijventerrein Haven (Goor)
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1735.KNxGOOxACTHVx-OP01

2.5 Waterstructuur

Watersysteembeheer

Het grootste deel van het plangebied ligt in het stroomgebied van de Regge. Een klein deel maakt onderdeel uit van het Twentekanaal. De watersysteembeheerder van de Regge is het Waterschap Regge en Dinkel (WRD), voor het Twentekanaal is dit Rijkswaterstaat. In het plangebied liggen geen waterstaatswerken (watergangen e.d.) van WRD.

Het Twentekanaal is van belang voor de aan- en afvoer van water, scheep- en pleziervaart.

Grondwater en bodem

Het plangebied ligt op een hoogte van circa NAP + 12 meter. Door de zandige bodem en de invloed van het Twentekanaal (waterpeil NAP + 10 meter) zijn de grondwaterstanden in het gebied relatief laag. Er zijn geen klachten over grondwateroverlast bekend.

Hemel- en afvalwater

Het overtollige hemelwater van het verhard oppervlak in het plangebied wordt via het gemeentelijk rioolstelsel afgevoerd. Afvoer van afvalwater uit de inrichtingen en gebouwen wordt tevens op het gemeentelijk rioolstelsel afgevoerd. Hemelwater dat op onverhard gebied valt infiltreert ter plaatse in de bodem. Het rioolstelsel voert het overtollige water in noordelijke richting af op het rioolstelsel Gijmink. Het overgrote deel van het rioolwater wordt afgevoerd naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie Goor. De verharding bij de kade loost rechtstreeks op het Twentekanaal.