direct naar inhoud van Artikel 7 Groen
Plan: De Whee e.o.
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1735.KNGOOACTDEWHEE-VO01

Artikel 7 Groen

7.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. groenvoorzieningen;
  • b. bescherming van landschapswaarden, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'landschapswaarden';
  • c. voet- en fietspaden, alsmede toegangspaden en inritten naar omliggende bestemmingen;
  • d. speelvoorzieningen;
  • e. water in de vorm van waterlopen en -partijen;
  • f. openbare nutsvoorzieningen.

Onder water worden de doeleinden voor afvoer, tijdelijke berging en infiltratie van hemelwater begrepen.

7.2 Bouwregels
  • a. Op deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd.
  • b. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt dat de bouwhoogte niet meer bedraagt dan 3 m.