direct naar inhoud van Artikel 23 Algemene wijzigingsregels
Plan: De Whee e.o.
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1735.KNGOOACTDEWHEE-OH10

Artikel 23 Algemene wijzigingsregels

Burgemeester en wethouders kunnen het bestemmingsplan wijzigingen in die zin dat:

  • a. de dubbelbestemming 'Waterstaat - Bebouwingsvrij' ter plaatse wordt aangebracht dan wel geheel of gedeeltelijk wordt verwijderd, mits:
    • 1. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de waterschapsbelangen;
  • b. de bestemmingsvlakken 'Groen', 'Maatschappelijk', 'Verkeer', 'Water' en 'Woongebied' onderling worden gewijzigd ten behoeve van de aanpassing van de loop van de BovenRegge, mits:
    • 1. deze wijzigingsbevoegdheid uitsluitend wordt toegepast ter plaatse van de aanduiding 'wro-zone - wijzigingsgebied';
    • 2. voor wat betreft de loop van de BovenRegge wordt aangesloten bij het project Regge;
    • 3. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de natuurlijke waarden, de waterhuishouding en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.