direct naar inhoud van Artikel 12 Woongebied
Plan: De Whee e.o.
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1735.KNGOOACTDEWHEE-OH10

Artikel 12 Woongebied

12.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Woongebied' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. wonen;
 • b. horeca, categorie II en detailhandel, ter plaatse van de aanduiding 'horeca van categorie 2';
 • c. verkeers- en verblijfsdoeleinden;
 • d. groenvoorzieningen en water;
 • e. openbare nutsvoorzieningen;
 • f. speelvoorzieningen;

met dien verstande dat:

 • onder wonen de uitoefening van een aan huis verbonden beroep mede is begrepen;
 • onder water doeleinden voor afvoer, tijdelijke berging en infiltratie van hemelwater worden begrepen;
 • seksinrichtingen, het bewonen van vrijstaande gebouwen (niet zijnde woningen) en het gebruik van de garageboxen voor handelsdoeleinden en reparatiebedrijven niet in de bestemming zijn begrepen.
12.2 Bouwregels
 • a. Voor het bouwen van gebouwen ten behoeve van wonen gelden de volgende regels:
  • 1. de gebouwen worden gebouwd binnen het bouwvlak en de voorgevel van de woning in de bouwstrook of ter plaatse van de aanduiding 'gevellijn' in de gevellijn, met dien verstande dat:
   • bergingen en garageboxen met een maximale bouwhoogte van 3 m of met een hellend dakvlak tot 4 m, ook buiten het bouwvlak mogen worden gebouwd, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'garage';
   • ter plaatse van de aanduiding 'gestapeld' uitsluitend woningen in de vorm van appartementen mogen worden gebouwd;
  • 2. het aantal woningen per erf bedraagt niet meer dan het bestaande aantal;
  • 3. de goot- en bouwhoogten per erf bedragen niet meer dan ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' is aangegeven, dan wel de bestaande goot- en bouwhoogten indien deze meer bedragen;
  • 4. in een (deel van een) bouwvlak ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot-, bouwhoogte (m) en maximum bebouwingspercentage(%)', dient het bebouwingspercentage van het erf in acht te worden genomen, met dien verstande dat de bebouwde oppervlakte van het achtererf niet meer mag bedragen dan 150 m²;
  • 5. in afwijking van het gestelde onder a, sub 3 geldt dat op een afstand van minder dan 3 m van de zijdelingse perceelgrens het bouwen van gebouwen is toegestaan, mits:
   • de goot- en bouwhoogte niet meer bedragen dan de ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot-, bouwhoogte (m) en maximum bebouwingspercentage(%)' maximaal toegestane goot- en bouwhoogte van het bijbehorende achtererf, dan wel de goot- en bouwhoogte van de bestaande gebouwen van het bijbehorende achtererf indien deze meer bedragen;
   • de afstand tot de voorgevelbouwgrens ten minste 2,5 m bedraagt;
   • het bepaalde onder 5 geldt niet voor de aangebouwde zijden van de tot twee aaneen gebouwde woningen en de aaneengesloten woningen;
  • 6. in afwijking van het bepaalde in sub a, onder 1 is voor de voorgevelbouwgrens van een woning een erker toegestaan, met dien verstande dat deze:
   • geen grotere bouwdiepte mag hebben dan 1,5 m;
   • geen grotere goothoogte mag hebben dan 3 m;
   • geen grotere oppervlakte mag hebben dan 6 m²;
   • geen grotere breedte mag hebben dan 60% van de voorgevelbreedte van de woning waartoe hij behoort;
   • niet tot gevolg mag hebben dat de afstand van de woning tot de aan de weg gelegen bouwperceelgrens minder dan 3,5 m bedraagt, tenzij de bestaande afstand minder bedraagt.
 • b. Voor het bouwen van gebouwen ten behoeve van verkeers- en verblijfsdoeleinden en openbare nutsvoorzieningen gelden de volgende regels:
  • 1. de inhoud bedraagt per gebouw niet meer dan 50 m³;
  • 2. de bouwhoogte bedraagt niet meer dan 3 m.
 • c. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:
  • 1. overkappingen ten behoeve van het wonen dienen uitsluitend te worden gebouwd binnen het bouwvlak, met dien verstande dat minimaal 1 m achter de voorgevelrooilijn wordt gebouwd en de bouwhoogte ten hoogste 3 m bedraagt;
  • 2. per erf mag maximaal één vlaggenmast worden gebouwd met een maximale bouwhoogte van 6 m;
  • 3. de bouwhoogte van terreinafscheidingen bedraagt voor de voorgevelrooilijn ten hoogste 1 m en daarachter ten hoogste 2,2 m, met dien verstande dat de bouwhoogte op zijerven die grenzen aan een openbare weg (niet zijnde een brandgang tussen twee gebouwen) of openbaar groengebied op een afstand van 1 m of minder uit de perceelgrens ten hoogste 1 m bedraagt;
  • 4. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt ten hoogste 3 m, met uitzondering van bouwwerken ten behoeve van verkeers en verblijfsdoeleinden en openbare nutsvoorzieningen, waarvan de bouwhoogte niet meer dan 6 m mag bedragen.