direct naar inhoud van Artikel 9 Buitenplaats
Plan: Buitengebied Hof van Twente
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1735.HVTBuitengebied-VS30

Artikel 9 Buitenplaats

9.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Buitenplaats aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. de instandhouding van de cultuurhistorische en landschappelijke waarden van de buitenplaats, het omliggende landgoed, alsmede de kasteeltuin;
 • b. wonen;
 • c. kantoren;
 • d. ondergeschikte recreatieve, horeca-, educatieve en maatschappelijke activiteiten en detailhandel in de vorm van een landgoedwinkel;
 • e. een moestuin, het voortbrengen van boomkwekerij- en bloemisterijgewassen, parkeren en detailhandel in ter plaats geproduceerde goederen en streekproducten ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van groen - moestuin';
 • f. bed & breakfast;
 • g. een familiebegraafplaats;
 • h. werkplaatsen ten behoeve van het onderhoud van het landgoed;
 • i. agrarisch gebruik van cultuurgronden;
 • j. het gebruik van gronden of bouwwerken ten behoeve van evenementen met een maximum van drie per jaar en een duur van ten hoogste vijftien dagen per evenement, het opbouwen en afbreken van voorzieningen ten behoeve van het evenement hieronder begrepen;
 • k. aan huis verbonden beroepen;

met bijbehorende gebouwen, bouwwerken, geen gebouwen zijnde, wegen en paden, water en voorzieningen voor de waterhuishouding, tuinen en erven.

9.2 Bouwregels
9.2.1

Voor gebouwen gelden de volgende regels:

 • a. uitsluitend de bestaande gebouwen zijn toegestaan;
 • b. herbouw en/of verbouw en/of nieuwbouw van gebouwen is niet toegestaan.
9.2.2

In afwijking van het bepaalde in artikel 9.2.1 gelden voor gebouwen ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van groen - moestuin' de volgende regels:

 • a. kassen mogen worden gebouwd met een gezamenlijke oppervlakte van maximaal 2.500 m2 en een bouwhoogte van maximaal 5 m;
 • b. maximaal één gebouw in de vorm van een berging mag worden gebouwd met een oppervlakte van maximaal 500 m2 en een bouwhoogte van maximaal 4 m;
 • c. herbouw en/of nieuwbouw van gebouwen ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - sloopregeling' is niet toegestaan.
9.2.3

Bouwhoogte bouwwerken, geen gebouwen zijnde, maximaal:

 • a. erf- en terreinafscheidingen ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van groen - moestuin' 3 m;
 • b. overige erf- en terreinafscheidingen 2 m;
 • c. overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde 4 m.
9.2.4

Bij het toepassen van de bouwregels zoals opgenomen in dit artikel worden tevens de algemene bouwregels zoals opgenomen in artikel 43 in acht genomen.

9.3 Afwijken van de bouwregels
9.3.1

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 9.2.1 onder b voor de herbouw en/of verbouw van bestaand en legale gebouwen met dien verstande dat:

 • a. de karakteristieke waarde van de bebouwing niet onevenredig mag worden aangetast;
 • b. de bestaande maten van gebouwen met maximaal 10% mogen worden vergroot.
9.3.2

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 9.2.2 onder c voor de herbouw en/of nieuwbouw van bestaand en legale gebouwen met dien verstande dat:

 • a. herbouw en/of nieuwbouw is toegestaan tot een bebouwde oppervlakte van maximaal 200 m2;
 • b. er dient minimaal het drievoudige van de bebouwde oppervlakte aan landschapsontsierende bebouwing te worden gesloopt;
 • c. de nieuwe bebouwing aansluit bij de karakteristiek van de te handhaven bebouwing;
 • d. uit een inrichtingsplan blijkt dat de structuur van de buitenplaats wordt gehandhaafd dan wel verbeterd, zowel ten aanzien van beplanting als bebouwing.