direct naar inhoud van Artikel 40 Waarde - Beschermd dorpsgezicht
Plan: Buitengebied Hof van Twente
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1735.HVTBuitengebied-VS30

Artikel 40 Waarde - Beschermd dorpsgezicht

40.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Waarde - Beschermd dorpsgezicht aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor het behoud, de bescherming en de versterking van de ter plaatse aanwezige cultuurhistorische en landschappelijke waarden.

40.2 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen, nadat advies is gevraagd aan de Erfgoedcommissie en teneinde een verantwoorde stedenbouwkundige en/of landschappelijke situering van zowel de bebouwing onderling als ten opzichte van het landschap te bewerkstelligen, nadere eisen stellen om te voorkomen dat de aanwezige karakteristiek van de bebouwing wordt aangetast, met betrekking tot:

  • a. de situering en de omvang (lengte-/breedteverhouding) van nieuw op te richten bebouwing;
  • b. de nokrichting van de kappen van gebouwen;
  • c. de afmetingen en indeling van gevelopeningen;
  • d. het materiaalgebruik voor gevels en dakbedekking;
  • e. het verhardingsmateriaal van wegen, paden, parkeerterreinen en terrassen.
40.3 Specifieke gebruiksregels

Bij het toepassen van een in het plan opgenomen wijzigingsbevoegdheid, dan wel bij het verlenen van een in dit plan opgenomen bevoegdheid tot het verlenen van een omgevingsvergunning ten behoeve van:

  • a. het afwijken van de bouw- of gebruiksregels;
  • b. het uitvoeren van werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden

wordt advies gevraagd aan de Erfgoedcommissie.

40.4 Omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk
40.4.1

Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning op de in artikel 40.1 bedoelde gronden bouwwerken geheel of gedeeltelijk af te breken.

40.4.2

Een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 40.4.1 is slechts toelaatbaar, indien door het afbreken van bouwwerken de cultuurhistorische waarden van de bebouwing niet in onevenredige mate worden aangetast, dan wel de mogelijkheden voor het behoud, versterken en/of herstel van die waarden niet worden verkleind.

40.4.3

Een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 40.4.1 wordt niet verleend dan nadat advies is gevraagd aan de Erfgoedcommissie.

40.4.4

Het bepaalde in artikel 40.4.1 is niet van toepassing op sloopwerkzaamheden:

  • a. van ondergeschikte betekenis, indien door het bevoegd gezag schriftelijk is medegedeeld, dat daarvoor geen omgevingsvergunning is vereist;
  • b. sloopwerkzaamheden voortvloeiende uit het normale onderhoud;
  • c. sloopwerkzaamheden ter voldoening van een aanschrijving of een besluit van het bevoegd gezag.