direct naar inhoud van Artikel 28 Wonen - Boerderijwoningen
Plan: Buitengebied Hof van Twente
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1735.HVTBuitengebied-VS30

Artikel 28 Wonen - Boerderijwoningen

28.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Wonen - Boerderijwoningen aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. wonen;
 • b. aan huis verbonden beroepen;
 • c. bed & breakfast, met dien verstande dat, in afwijking van het bepaalde in artikel 1, ter plaatse van de aanduiding 'bed & breakfast' de oppervlakte ten behoeve bed & breakfast maximaal 200 m2 mag bedragen en het aantal slaapplaatsen maximaal 12 mag bedragen;
 • d. het behoud, de bescherming en/of het herstel van de cultuurhistorische waarden ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van waarde - monument';

met bijbehorende gebouwen, bouwwerken, geen gebouwen zijnde, groenvoorzieningen, voorzieningen ten behoeve van de waterhuishouding, tuinen en erven.

28.2 Bouwregels
28.2.1

Woningen voldoen aan de volgende kenmerken:

 • a. gebouwd binnen het bouwvlak;
 • b. maximaal één woning per bouwvlak;
 • c. de dakhelling bedraagt ten minste 30° en ten hoogste 60°;
 • d. de bouwhoogte bedraagt ten hoogste 9 m.
28.2.2

In afwijking van en/of in aanvulling op het bepaalde in artikel 28.2.1 onder c en d geldt dat de hoofdvorm van de gebouwen, bepaald door de oppervlakte van het grondvlak, gevelbreedte, goothoogte, bouwhoogte, dakhelling en nokrichting, zoals die bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan gehandhaafd dient te worden, met dien verstande dat een afwijking van de goot- en/of bouwhoogte van maximaal 5% is toegestaan waarbij de dakhelling dienovereenkomstig mag worden aangepast.

28.2.3

Bijgebouwen bij een woning voldoen aan de volgende kenmerken:

 • a. de gezamenlijke oppervlakte bedraagt maximaal 75 m2;
 • b. de goothoogte bedraagt maximaal 3 m;
 • c. de bouwhoogte bedraagt maximaal 6 m;

met dien verstande dat het bepaalde in artikel 28.2.2 van overeenkomstige toepassing is op bijgebouwen.

28.2.4

De bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde bedraagt maximaal 2,5 m.

28.2.5

Bij het toepassen van de bouwregels zoals opgenomen in dit artikel worden tevens de algemene bouwregels zoals opgenomen in artikel 43 in acht genomen.

28.3 Afwijken van de gebruiksregels
28.3.1 Kleinschalig kampeerterrein

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 28.1 voor het toestaan van een kleinschalig kampeerterrein, mits:

 • a. het kampeerterrein wordt gerealiseerd bij een karakteristieke of monumentale woning;
 • b. de afstand tot de bouwperceelgrens van het dichtstbijzijnde (kleinschalige) kampeerterrein minimaal 100 m bedraagt;
 • c. de afstand tot de bouwperceelgrens van gronden met een (bedrijfs)woning van derden minimaal 100 m bedraagt;
 • d. de (sanitaire) voorzieningen binnen de op het moment van het verlenen van de omgevingsvergunning bestaande bebouwing worden opgericht met een maximale oppervlakte van 75 m2;
 • e. er wordt voorzien in een goede landschappelijke inpassing en erfinrichting door middel van een erfinrichtings- en/of beplantingsplan waartoe een landschapsdeskundige wordt geraadpleegd;
 • f. voorzien wordt in voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein;
 • g. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van in de omgeving aanwezige functies en waarden;
 • h. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de belangen van eigenaren en gebruikers van omliggende gronden;
 • i. een positieve bijdrage wordt geleverd aan het toeristisch profiel van de gemeente.