direct naar inhoud van Artikel 12 Horeca
Plan: Buitengebied Hof van Twente
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1735.HVTBuitengebied-VS30

Artikel 12 Horeca

12.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Horeca aangewezen gronden zijn bestemd voor:

met bijbehorende gebouwen, bouwwerken, geen gebouwen zijnde, wegen en paden, parkeervoorzieningen, speelvoorzieningen, water en voorzieningen voor de waterhuishouding, tuinen en erven.

12.2 Bouwregels
12.2.1

Bedrijfsgebouwen en bedrijfswoningen voldoen aan de volgende kenmerken:

 • a. goothoogte maximaal:
  • 1. gebouwen ten behoeve van horeca maximaal 4,5 m;
  • 2. bedrijfswoningen maximaal 4 m;
 • b. bouwhoogte van:
  • 1. gebouwen ten behoeve van horeca maximaal 7 m;
  • 2. bedrijfswoningen maximaal 10 m;
 • c. oppervlakte bedrijfsgebouwen maximaal de in bijlage 4 kolom 'oppervlakte bebouwing in m2 mogelijk bij recht' per bedrijf aangegeven oppervlakte;
 • d. inhoud bedrijfswoning maximaal 750 m3.
12.2.2

In afwijking van het bepaalde in artikel 12.2.1 onder a en b bedragen de goot- en bouwhoogte van gebouwen ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - 1', maximaal 6 respectievelijk 10 m.

12.2.3

Bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, maximaal:

 • a. erf- en terreinafscheidingen 2 m;
 • b. overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde 4,5 m.
12.2.4

Bij het toepassen van de bouwregels zoals opgenomen in dit artikel worden tevens de algemene bouwregels zoals opgenomen in artikel 43 in acht genomen.

12.3 Afwijken van de gebruiksregels

Andere vorm van horeca

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 12.1 voor het toestaan van een andere vorm van horeca, mits:

 • a. in de nabijheid gelegen functies en waarden niet in onevenredige mate in hun ontwikkelingsmogelijkheden worden geschaad;
 • b. de belangen van de eigenaren en/of gebruikers van betrokken en nabijgelegen gronden niet onevenredig worden geschaad;
 • c. er wordt voorzien in een goede landschappelijke inpassing door middel van een erfinrichtings- en/of beplantingsplan waartoe een landschapsdeskundige wordt geraadpleegd.