direct naar inhoud van 1.1 Aanleiding
Plan: Buitengebied Hof van Twente
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1735.HVTBuitengebied-VS20

1.1 Aanleiding

De gemeente Hof van Twente heeft besloten om de verouderde bestemmingsplannen voor het buitengebied te actualiseren. Sinds de herindeling van de gemeenten Diepenheim, Goor, Markelo en Ambt en Stad Delden heeft de gemeente Hof van Twente verschillende bestemmingsplannen voor haar grondgebied en bestaan er inhoudelijke verschillen in het ruimtelijk beleid. Door een nieuw bestemmingsplan op te stellen voor het buitengebied ontstaat eenheid in het beleid binnen de gemeentegrenzen. Daarnaast biedt nieuw provinciaal en regionaal beleid de gemeente een toenemende mate van autonomie bij de uitwerking van het kaderstellend beleid. Dit uit zich bijvoorbeeld in mogelijkheden om eigen beleid te formuleren voor verbrede landbouw, nieuwe economische dragers en bewoning en bebouwing.

Ook de inwerkingtreding van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening heeft veranderingen op gang gebracht. Het bestemmingsplan is volgens de nationale uitwisselingsstandaard opgesteld en is digitaal toegankelijk. De toegankelijkheid van het plan voor burgers wordt daarmee sterk vergroot, wat niet alleen om standaardisering vraagt, maar ook om een plan dat in voor burgers begrijpelijke taal is geschreven.

Voorliggend bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente voorziet in de actualisatie van het huidige beleid en voldoet aan het gestelde in de Wet ruimtelijke ordening. Daarnaast is, vooruitlopend op dit plan, een structuurvisie opgesteld. De voorgestelde visie krijgt waar mogelijk een doorvertaling in dit plan.