direct naar inhoud van Artikel 6 Bedrijf - VAB
Plan: Buitengebied Hof van Twente
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1735.HVTBuitengebied-VS20

Artikel 6 Bedrijf - VAB

6.1 Bestemmingsomschrijving
6.1.1

De voor Bedrijf - VAB aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. de ter plaatse gevestigde bedrijven zoals bedoeld in bijlage 4b kolom “aard bedrijvigheid”;
 • b. het bestaande en legale aantal bedrijfswoning(en), waarbij inwoning is toegestaan;
 • c. buitenopslag uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'opslag';
 • d. bed & breakfast;
 • e. aan huis verbonden beroepen;

met bijbehorende gebouwen, bouwwerken, geen gebouwen zijnde, wegen en paden, parkeervoorzieningen, groenvoorzieningen, water en voorzieningen voor de waterhuishouding, tuinen en erven.

6.2 Bouwregels
6.2.1

Bedrijfswoningen voldoen aan de volgende kenmerken:

 • a. goothoogte is maximaal 4 m:
 • b. bouwhoogte is maximaal 10 m;
 • c. inhoud is maximaal 750 m3.
6.2.2

Overige gebouwen voldoen aan de volgende kenmerken:

 • a. uitsluitend de bestaande gebouwen zijn toegestaan;
 • b. herbouw en/of nieuwbouw van gebouwen is niet toegestaan.
6.2.3

Bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, maximaal 2 m.

6.2.4

Bij het toepassen van de bouwregels zoals opgenomen in dit artikel worden tevens de algemene bouwregels zoals opgenomen in artikel 43 in acht genomen.

6.3 Specifieke gebruiksregels
6.3.1

Onder gebruik in strijd met de bestemming wordt in ieder geval verstaan een gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van:

 • a. buitenopslag buiten het achtererfgebied, met uitzondering van gronden ter plaatse van de aanduiding 'opslag';
 • b. detailhandel;
 • c. bedrijven als bedoeld in artikel 2.1, derde lid van het Besluit omgevingsrecht;
 • d. bedrijven die vallen onder het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi);
 • e. vuurwerkbedrijven;
 • f. inrichtingen die zijn genoemd in bijlage C en D van het Besluit m.e.r.
6.4 Afwijken van de gebruiksregels
6.4.1 Ander bedrijf

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 6.1 voor het toestaan van een ander bedrijf dan ter plaatse is toegestaan, met uitzondering van nutsvoorzieningen, mits:

 • a. het bedrijf is opgenomen in de categorieën 1 of 2 van de in bijlage 3 opgenomen Staat van Bedrijfsactiviteiten dan wel het een bedrijf betreft dat voor wat betreft de aard en de omvang van de milieuhinder die het veroorzaakt gelijk kan worden gesteld met een bedrijf genoemd in de categorieën 1 of 2;
 • b. voorzien wordt in voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein;
 • c. in de nabijheid gelegen functies en waarden niet in onevenredige mate in hun ontwikkelingsmogelijkheden worden geschaad;
 • d. de belangen van de eigenaren en/of gebruikers van betrokken en nabijgelegen gronden niet onevenredig worden geschaad;
 • e. er wordt voorzien in een goede landschappelijke inpassing en erfinrichting door middel van een erfinrichtings- en/of beplantingsplan waartoe een landschapsdeskundige wordt geraadpleegd.
6.5 Wijzigingsbevoegdheid
6.5.1 Omschakeling van bedrijf naar wonen

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen voor het na bedrijfsbeëindiging van het bedrijf omzetten van de bestemming Bedrijf in de bestemming Wonen, met inachtneming van de volgende voorwaarden:

 • a. uitsluitend de bestaande en legale bedrijfswoning(en), met een maximum van twee woningen, mogen worden gebruikt voor wonen;
 • b. bijgebouwen zijn toegestaan met een maximale oppervlakte van 150 m2 per woning, dan wel de bestaande grotere oppervlakte;
 • c. er wordt voorzien in een goede landschappelijke inpassing en erfinrichting door middel van een erfinrichtings- en/of beplantingsplan waartoe een landschapsdeskundige wordt geraadpleegd;
 • d. in de nabijheid gelegen functies en waarden niet in onevenredige mate in hun ontwikkelingsmogelijkheden worden geschaad;
 • e. de belangen van de eigenaren en/of gebruikers van betrokken en nabijgelegen gronden niet onevenredig worden geschaad.