direct naar inhoud van Artikel 27 Wonen - Beschermd dorpsgezicht
Plan: Buitengebied Hof van Twente
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1735.HVTBuitengebied-VS20

Artikel 27 Wonen - Beschermd dorpsgezicht

27.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Wonen - Beschermd dorpsgezicht aangewezen gronden zijn bestemd voor:

met bijbehorende gebouwen, bouwwerken, geen gebouwen zijnde, groenvoorzieningen, voorzieningen ten behoeve van de waterhuishouding, tuinen en erven.

27.2 Bouwregels
27.2.1

Woningen voldoen aan de volgende kenmerken:

 • a. gebouwd binnen het bouwvlak;
 • b. maximaal één woning per bouwvlak;
 • c. de inhoud van een woning bedraagt maximaal 450 m3;
 • d. de dakhelling bedraagt ten minste 30° en ten hoogste 60°;
 • e. de bouwhoogte bedraagt ten hoogste 8 m.
27.2.2

Bijgebouwen bij een woning voldoen aan de volgende kenmerken::

 • a. de gezamenlijke oppervlakte bedraagt maximaal 75 m2;
 • b. de goothoogte bedraagt maximaal 3 m;
 • c. de bouwhoogte bedraagt maximaal 6 m.
27.2.3

De bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde bedraagt maximaal 2,5 m.

27.2.4

Bij het toepassen van de bouwregels zoals opgenomen in dit artikel worden tevens de algemene bouwregels zoals opgenomen in artikel 43 in acht genomen.

27.3 Afwijken van de gebruiksregels
27.3.1 Kleinschalig kampeerterrein

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 27.1 voor het toestaan van een kleinschalig kampeerterrein, mits:

 • a. het kampeerterrein wordt gerealiseerd bij een karakteristieke of monumentale woning;
 • b. de afstand tot de bouwperceelgrens van het dichtstbijzijnde (kleinschalige) kampeerterrein minimaal 100 m bedraagt;
 • c. de afstand tot de bouwperceelgrens van gronden met een (bedrijfs)woning van derden minimaal 100 m bedraagt;
 • d. de (sanitaire) voorzieningen binnen de op het moment van het verlenen van de omgevingsvergunning bestaande bebouwing worden opgericht met een maximale oppervlakte van 75 m2;
 • e. er wordt voorzien in een goede landschappelijke inpassing en erfinrichting door middel van een erfinrichtings- en/of beplantingsplan waartoe een landschapsdeskundige wordt geraadpleegd;
 • f. voorzien wordt in voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein;
 • g. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van in de omgeving aanwezige functies en waarden;
 • h. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de belangen van eigenaren en gebruikers van omliggende gronden;
 • i. een positieve bijdrage wordt geleverd aan het toeristisch profiel van de gemeente.
27.3.2 Paardenbakken

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 27.1 onder f voor het toestaan van paardenbakken, mits:

 • a. de afstand van de paardenbak minimaal:
  • 1. 30 m uit de as van de weg bedraagt;
  • 2. 30 m vanaf woningen van derden bedraagt;
 • b. de oppervlakte maximaal 800 m2 bedraagt;

er wordt voorzien in een goede landschappelijke inpassing en erfinrichting door middel van een erfinrichtings- en/of beplantingsplan waartoe een landschapsdeskundige wordt geraadpleegd.