direct naar inhoud van 4.2 Reconstructiebeleid
Plan: Buitengebied Hof van Twente
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1735.HVTBuitengebied-VS10

4.2 Reconstructiebeleid

De regeling in dit bestemmingsplan is een directe vertaling van het reconstructiebeleid zoals dat door de provincie Overijssel is opgesteld. Een uitgebreide toelichting op het reconstructiebeleid is te vinden in de beleidsbijlage.

Landbouwontwikkelingsgebied

In dit bestemmingsplan is geregeld dat in het landbouwontwikkelingsgebied bij recht intensieve veehouderijen zijn toegestaan.

Met een afwijkingsbevoegdheid kan onder voorwaarden een mestbe- en verwerkingsinstallatie worden toegestaan.

Met een wijzigingsbevoegdheid kan in het LOG het bouwvlak worden gewijzigd en/of vergroot tot een maximum oppervlak van 3 ha. Dit moet noodzakelijk zijn voor de doelmatige uitoefening van het agrarisch bedrijf. Daarnaast moet er sprake zijn van een goede landschappelijke inpassing en erfinrichting, mag geen onevenredige aantasting plaatsvinden van in de omgeving aanwezige functies, waarden en belangen en moet de kwaliteitsimpuls Groene Omgeving van de provincie Overijssel worden gebruikt om aan te tonen dat de uitbreiding van het agrarisch bedrijf in balans is met de investeringen in de omgevingskwaliteit.

In het LOG mag niet worden omgeschakeld van de agrarische bestemming naar een woonbestemming, tenzij de locatie niet geschikt is om te worden hergebruikt als intensieve veehouderij.

afbeelding "i_NL.IMRO.1735.HVTBuitengebied-VS10_0017.jpg"

Reconstructiezonering in de gemeente Hof van Twente
Geel = landbouwontwikkelingsgebied. Bruin = verwevingsgebied. Groen = extensiveringsgebied

Verwevingsgebied

In het verwevingsgebied zijn intensieve veehouderijen bij recht uitsluitend op de bestaande intensieve veehouderijlocaties toegestaan.

Met een afwijkingsbevoegdheid kan onder voorwaarden een mestbe- en verwerkingsinstallatie worden toegestaan.

Met een wijzigingsbevoegdheid kan in het verwevingsgebied het bouwvlak worden gewijzigd en/of vergroot tot een maximum oppervlak van 2 ha, waarbij maximaal 1,5 ha van het bouwvlak mag worden gebruikt voor intensieve veehouderij. Dit moet noodzakelijk zijn voor de doelmatige uitoefening van het agrarisch bedrijf. Daarnaast moet er sprake zijn van een goede landschappelijke inpassing en erfinrichting, mag geen onevenredige aantasting plaatsvinden van in de omgeving aanwezige functies, waarden en belangen en moet de kwaliteitsimpuls Groene Omgeving van de provincie Overijssel worden gebruikt om aan te tonen dat de uitbreiding van het agrarisch bedrijf in balans is met de investeringen in de omgevingskwaliteit.

Extensiveringsgebied

In het extensiveringsgebied zijn bij recht uitsluitend de bestaande intensieve veehouderijen toegestaan. Het gaat in totaal in het hele plangebied om 27 bedrijven. Per adres is een maximum bestaand bebouwd oppervlak voor bestaande intensieve veehouderijen in de regels opgenomen.

Via een afwijkingsbevoegdheid mag deze oppervlakte met maximaal 10% worden vergroot, mits dit noodzakelijk is in verband met dierenwelzijn en -gezondheid en mits het aantal dieren niet toeneemt.