direct naar inhoud van 2.3 Ambities van de gemeente
Plan: Buitengebied Hof van Twente
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1735.HVTBuitengebied-VS10

2.3 Ambities van de gemeente

De gemeente Hof van Twente heeft in de structuurvisie 2010 zeven kernkwaliteiten van het landelijk gebied in de gemeente aangewezen:

  • 1. sterke agrarische structuur;
  • 2. grote mate van ondernemerschap;
  • 3. breed scala aan landelijke woonmilieus;
  • 4. gevarieerd en aantrekkelijk landschap;
  • 5. robuust ecologisch netwerk;
  • 6. sterk ontwikkelde recreatieve (infra)structuur;
  • 7. goede regionale infrastructuur.

De gemeente heeft in de structuurvisie 2010 per aspect beleidsambities benoemd, die een belangrijk uitgangspunt vormen voor dit bestemmingsplan en onderstaand per kernkwaliteit kort worden toegelicht.

2.3.1 Wonen en leven

Ambitie: Variatie in landelijke woonmilieus sluit aan bij behoefte

In Nederland wordt door de woonconsument bijzondere waarde toegekend aan het landelijke woonmilieu, zeker wanneer dit woonmilieu nabij grotere steden is gelegen. De gemeente wil de variatie behouden en waar mogelijk verder uitbouwen.

In het buitengebied wordt verstening zoveel mogelijk voorkomen. Het functieveranderingsbeleid (hergebruik vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen, rood voor rood-regeling) biedt evenwel mogelijkheden voor de realisatie van nieuwe woonruimte.

Ambitie: Noaberschap en leefbaarheid

De inwoners van het landelijk gebied en de dorpen en buurtschappen hebben een sterke sociale en maatschappelijke binding met het gebied waarin ze wonen. De gemeente wil het noaberschap behouden door ruimte te bieden aan een gevarieerde bevolkingssamenstelling in het landelijk gebied. De gemeente wil tevens de leefbaarheid ondersteunen door behoud van voorzieningen te bevorderen en werkgelegenheid in het landelijk gebied te stimuleren.

Deze ambitie komt onder meer tot uitdrukking in de mogelijkheden die in dit bestemmingsplan geboden worden voor het ontplooien van nevenactiviteiten.

Ambitie: Behoud van buurtschappen

De gemeente streeft ernaar mogelijkheden te kunnen bieden aan jongeren die in het eigen buurtschap willen blijven wonen. Dit kan door nieuwe woningen mogelijk te maken in karakteristieke schuren en door het gebruik van de rood voor rood-regeling in buurtschappen actief te stimuleren.

De VAB-regeling is dan ook in het bestemmingsplan verwerkt. De rood voor rood-regeling is dermate complex en bedoeld voor het leveren van maatwerk dat deze niet in dit generieke plan is opgenomen.

Ambitie: Nieuwe woningen op bestaande erven

De gemeente streeft ernaar de karakteristiek van het landelijk gebied te behouden en zo weinig mogelijk bebouwing toe te voegen die niet functioneel aan het buitengebied gebonden is. Wel past het omvormen van voormalige agrarische erven naar woonerven binnen de ambities van de gemeente, mits daarbij een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit plaatsvindt.

Deze ambitie komt tot uitdrukking in de mogelijkheden die binnen dit bestemmingsplan worden geboden voor diverse vormen van hergebruik van vrijkomende agrarische bebouwing.

Ambitie: Grote woningen

De gemeente wil tegemoet komen aan de wensen van de hedendaagse woonconsument en aan zelfstandigen en kleine dienstverlenende bedrijven, die behoefte hebben aan grotere woningen, bijvoorbeeld om privé en werk goed te kunnen combineren.

Deze ambitie komt tot uitdrukking in de bestemming 'Wonen', waarin onder meer een ruime generieke inhoudsmaat is opgenomen voor burgerwoningen (max. 750 m3 in plaats van de oude 600 m3) en landhuizen (max. 2.000 m3, onder voorwaarden).

Ambitie: Behoud karakteristieke boerderijen

De gemeente streeft ernaar om bebouwing met een streekeigen karakter te behouden. Karakteristieke boerderijen mogen daarom na functieverandering een grotere inhoudsmaat hebben dan reguliere woningen. In geval van nieuwbouw dient het gehele erf in karakteristieke Twentse stijl te worden ingericht.

Deze ambitie komt tot uitdrukking in het de regels voor functieverandering waarin karakteristieke gebouwen zijn uitgesloten van de sloopplicht en een ruimere maximum inhoud kennen bij hergebruik als woning. Behoud van agrarische ensembles is bij functieverandering als toetsingscriterium opgenomen.

2.3.2 Landbouw

Ambitie: Groei grondgebonden landbouw faciliteren en inpassen

De gemeente kiest ervoor om ruimte te bieden aan een grootschalige gespecialiseerde agrarische sector. Rekening houdend met de afname van het aantal bedrijven wil de gemeente de groei van de overblijvende (gezins)bedrijven faciliteren. Zorgvuldige landschappelijke inpassing is een vereiste.

Deze ambitie komt tot uitdrukking in de agrarische bestemmingen, waarin agrarische bedrijven positief zijn bestemd en een wijzigingsbevoegdheid is opgenomen voor vergroting van het agrarisch bouwvlak in landbouwontwikkelingsgebied tot maximaal 3 ha en in verwevingsgebied tot maximaal 2 ha, waarvan 1,5 ha gebruikt mag worden ten behoeve van intensieve veehouderij. Uitsluitend één bouwlaag mag gebruikt worden voor het houden van dieren.

Ambitie: Paardenhouderij (productiegericht)

De paardenhouderij is een bedrijfstak die ook binnen Hof van Twente in opkomst is. De gemeente streeft ernaar de negatieve ruimtelijke effecten van paardenbakken en -weiden te minimaliseren.

Deze ambitie komt tot uitdrukking in de afwijking van gebruiksregels voor paardenbakken op het agrarisch bouwvlak of bij een woning, die ondermeer de landschappelijke inpassing als voorwaarde stelt en het oprichten van lichtmasten uitsluit.

Ambitie: Landbouw en behoud van landschappelijke waarden

De gemeente wil dat het agrarisch grondgebruik anticipeert op de aanwezigheid van te behouden landschapswaarden, zoals de openheid en het reliëf van grote essencomplexen, de openheid van kleinschalige broekontginningslandschap en de aanwezige houtsingels en houtwallen in het hele gebied.

Deze ambitie komt tot uitdrukking door middel van de bestemming 'Agrarisch met waarden', waarin een omgevingsvergunningenstelsel voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden is opgenomen voor waarden als openheid en reliëf.

afbeelding "i_NL.IMRO.1735.HVTBuitengebied-VS10_0003.jpg"

Ruimte bieden aan de agrarische sector, met behoud van landschapswaarden

Ambitie: Intensieve veehouderij

Op het gebied van intensieve veehouderij streeft de gemeente ernaar het beleid dat is vastgelegd in het Reconstructieplan Salland - Twente zo goed mogelijk uit te voeren. In het deel van Hof van Twente dat is aangewezen als extensiveringsgebied wordt gestreefd naar bedrijfsverplaatsing of bedrijfsbeëindiging. In het overgrote deel van de gemeente dat is aangewezen als verwevingsgebied wordt gewaakt voor schade aan ecologische en landschappelijke kwaliteit. Binnen de aangewezen vijf landbouwontwikkelingsgebieden (Markelosebroek, Elsenerbroek, Zeldam, Wiene en de Slaghekkenweg) is ruimte voor een verdere groei van intensieve veehouderij.

Deze ambitie komt tot uitdrukking door de aanduidingen 'extensiveringsgebied', 'landbouwontwikkelingsgebied' en 'verwevingsgebied' en het bijbehorende reconstructiebeleid.

Ambitie: Mestvergisting

De gemeente staat positief tegenover de ontwikkeling van kleinschalige mestvergistingsinstallaties op bouwpercelen van agrarische bedrijven.

Deze ambitie komt tot uitdrukking in de agrarische bestemmingen, waarbinnen mestvergistingsinstallaties met een afwijking van gebruiks- of bouwregels zijn opgenomen.

Ambitie: Verbrede landbouw

De gemeente streeft naar het behoud van agrarische bedrijven en wil daarom ruimte bieden om aanvullende inkomsten te genereren. Het behoud van de agrarische uitstraling en een goede landschappelijke inpassing van het betreffende erf zijn hierbij voorwaarden.

Deze ambitie komt tot uitdrukking in de agrarische bestemmingen waarin ruime mogelijkheden voor nevenactiviteiten en omschakeling zijn opgenomen.

Ambitie: Hobbybedrijven

De bijdrage van hobbybedrijven aan het beheer van het landelijk gebied is aanzienlijk. De gemeente wil dit beheer mogelijk maken door ruimte te bieden voor stallingsruimte voor materieel en dieren.

Deze ambitie komt tot uitdrukking in de ruime regeling voor bijgebouwen in de algemene afwijkingsregels, waarvoor wel nadrukkelijke kwaliteitseisen gelden.

2.3.3 Recreatie en toerisme

Ambitie: Verblijfsrecreatie

De gemeente streeft ernaar te kunnen blijven inspelen op de vraag van de toerist en het toeristisch-recreatief product te versterken. De gemeente streeft naar nieuwe of vernieuwende initiatieven op het gebied van verblijfsrecreatie en wenst verbetering, verhoging en diversificatie van het aantal toeristische overnachtingen.

Deze ambitie komt tot uitdrukking in de mogelijkheden die dit bestemmingsplan biedt voor recreatieve nevenactiviteiten en een wijzigingsbevoegdheid van agrarisch naar onder meer recreatieve functies.

Ambitie: Dagrecreatie

Dagrecreatie is als tegenwicht voor het drukke maatschappelijke leven van groot belang geworden. De gemeente wil de huidige recreatieve structuur borgen en verdiepen door samenwerking, het vergroten van de kwaliteit en de bestedingen.

De gemeente streeft ernaar dat de dagrecreatieve mogelijkheden verder (kwantitatief en kwalitatief) worden versterkt. Dit kan door het toelaten van meerdere kleine en één of enkele middelgrote attractiepunten, bijvoorbeeld een natuurpark.

Deze ambities dienen door een marktpartij te worden gerealiseerd en komen daarom niet direct tot uitdrukking in het generieke beleid uit dit bestemmingsplan.

Ambitie: Waterbeleving en waterrecreatie

De gemeente streeft ernaar in het landelijk gebied het beleven en gebruiken van het aanwezige oppervlaktewater te bevorderen. Toervaart in het Twentekanaal en de Zijtak behoort tot de wensen, evenals het realiseren van aanlegplaatsen nabij Goor of Delden.

Deze ambitie komt tot uitdrukking in de mogelijkheden die het bestemmingsplan binnen de water bestemmingen biedt voor extensief recreatief medegebruik.

Ambitie: Maneges en paardenhouderijen

De gemeente wil inspelen op de opkomst van de paardensport en paardenhouderij (gebruiksgericht), omdat het buitengebied van Hof van Twente zich hiervoor bijzonder goed leent door het grote aantal onverharde wegen en het aantrekkelijke landschap.

Deze ambitie komt tot uitdrukking in de ruime mogelijkheden die het bestemmingsplan biedt voor bijvoorbeeld paardenbakken tot 1.200 m2 op de agrarische bouwkavel en paardenbakken tot 800 m2 op of aangrenzend aan de woonbestemming. Dit alleen ten behoeve van gebruiksgerichte paardenhouderijen.

Ambitie: Paden en routes

Het netwerk aan recreatieve wandel- en fietspaden in Hof van Twente is sterk ontwikkeld. Het vormt een belangrijke drager onder de plattelandsrecreatie in het gebied. De gemeente streeft naar een versterking van het netwerk in de vorm van lokale ommetjes op de grens van de kernen en het landelijk gebied.

Deze ambitie komt indirect tot uiting in de agrarische bestemmingen, waar wegen en paden voor recreatief medegebruik bij recht bestemd zijn.

Ambitie: Beleef Hof van Twente

De gemeente streeft ernaar voorzieningen en attracties zoals monumenten, belangrijke locaties en buurtschappen eenduidig te etaleren door een (bescheiden) systeem van bebording en beschrijving, zowel in het veld als in brochures.

Deze ambitie hoort niet in het bestemmingsplan thuis, maar in het gemeentelijk beleid voor bebording. De bedoelde voorzieningen en attracties zijn in het bestemmingsplan wel planologisch geregeld.

2.3.4 Overige bedrijvigheid en windenergie

Ambitie: Bestaande niet-agrarische bedrijven

De niet-agrarische bedrijvigheid in het buitengebied wordt positief gewaardeerd vanwege de bijdrage aan een sterke plattelandseconomie en de werkgelegenheid. De gemeente streeft er echter naar terughoudend om te gaan met uitbreiding van niet-agrarische bedrijvigheid in het landelijk gebied aangezien deze vormen van bedrijvigheid een andere uitstraling en impact hebben op het landelijk gebied dan agrarische bedrijven.

Deze ambitie komt tot uitdrukking binnen de bestemming 'Bedrijf' en de mogelijkheden en beperkingen die daarin zijn opgenomen.

Ambitie: Hergebruik vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen (VAB) door bedrijven

De gemeente streeft naar hergebruik dat een bijdrage levert aan de versterking van de vitaliteit van het landelijk gebied, het behouden van de sociale structuren, het realiseren van nieuwe economische dragers in het landelijk gebied en het benutten van de resterende economische waarde van vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen voor andere bedrijvigheid. De combinatie van nieuwe bedrijvigheid en het versterken van landschappelijke kwaliteit zijn de uitgangspunten.

Deze ambitie komt tot uitdrukking in de diverse mogelijkheden die het bestemmingplan biedt voor hergebruik en het omzetten van bestemmingen.

Ambitie: Windenergie

De gemeente Hof van Twente is voorstander van het opwekken van duurzame energie. Vanwege de landschappelijke gevolgen en de potentiële hinder van de grootschalige windturbines streeft de gemeente ernaar te onderzoeken of hier reële alternatieven tegenover staan. De gemeente streeft bovendien naar kleinschalige vormen van duurzame energie zoals de toepassing van zonnepanelen op daken van bijvoorbeeld bedrijfsgebouwen en de toepassing van kleinschalige windturbines.

Deze ambitie is onvoldoende concreet voor verwerking in dit bestemmingsplan. Indien initiatiefnemers zich aandienen zal naar de concrete uitwerkingsmogelijkheden worden gekeken.

2.3.5 Natuur

Ambitie: Behoud, herstel en versterking van natuurwaarden

De gemeente streeft ernaar het bestaande beheer door natuurbeherende instanties, landgoedeigenaren en particulieren van bestaande natuurgebieden voort te zetten. Daarnaast wil de gemeente ruimte bieden aan medeoverheden, natuurbeherende instanties en particulieren om nieuwe natuur te realiseren.

Deze ambitie komt onder andere tot uitdrukking in de bestemmingen 'Agrarisch met waarden', 'Bos' en 'Natuur', waarin bestaande waarden zijn beschermd en daarnaast tevens in de dubbelbestemming 'Waarde - EHS', waarin ook omschakeling naar natuur mogelijk is.

2.3.6 Landschap en ruimtelijke kwaliteit

Ambitie: Behoud, herstel en versterking van de landschappelijke waarden

Het landschap is een van de peilers onder de ontwikkeling van Hof van Twente. De gemeente streeft ernaar dat er blijvend geïnvesteerd wordt in het landschap. De gemeente wil hierbij de karakteristieke verschillen in landschapstypen beschermen. Behoud door ontwikkeling staat centraal.

Deze ambitie komt onder meer tot uitdrukking in het functieveranderingsbeleid, waarin bijdragen aan de omgevingskwaliteit als voorwaarde gelden voor de afwijking van gebruiks- of bouwregels danwel wijzigingbevoegdheid. Voorts worden in de bestemming 'Agrarisch met waarden', de voorkomende waarden beschermd door middel van een omgevingsvergunningenstelsel voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden.

Ambitie: Behoud monumenten en karakteristieke boerderijen

De gemeente streeft er naar om bebouwing met een streekeigen karakter te behouden. Voor karakteristieke boerderijen wil de gemeente het behoud stimuleren door extra gebruiksmogelijkheden te bieden.

Deze ambitie komt tot uitdrukking in de ruime regeling voor nevenactiviteiten en functieverandering binnen zowel de agrarische bestemming als bij woningen (na bedrijfsbeëindiging).

afbeelding "i_NL.IMRO.1735.HVTBuitengebied-VS10_0004.jpg"

Hof van Twente wil de streekeigen bebouwing behouden

Ambitie: Landgoederen

De gemeente streeft ernaar de samenhang tussen de waardevolle elementen (landhuizen en andere historische bebouwing) en de omringende landschapstructuur te behouden en waar mogelijk te versterken. Nieuwe landgoederen zijn gewenst mits de nieuwe natuur openbaar toegankelijk is, de agrarische structuur niet aangetast wordt en zorgvuldige inpassing in het bestaande landschap plaatsvindt.

Deze ambitie komt voor de bestaande landgoederen tot uitdrukking in de bestemming Landgoed, waarin de landhuizen zijn bestemd. Nieuwe landgoederen vragen maatwerk en worden daarom niet bij recht geregeld.

Ambitie: Beeldkwaliteit bijgebouwen en bedrijfsgebouwen

De gemeente streeft naar een goede afweging tussen de beheersing van productiekosten (o.a. bouwkosten van de bedrijfsgebouwen) en het dierenwelzijn. De gemeente vindt het belangrijk dat de landbouw in Hof van Twente kan blijven concurreren met de wereldmarkt en stelt daarom beeldkwaliteitseisen op basisniveau, die 'diervriendelijke' bouwvormen mogelijk maken. Landschappelijke inpassing blijft wel van belang.

Deze ambitie komt tot uitdrukking in het welstandsbeleid. In het bestemmingsplan is ontwikkelingsruimte geboden voor agrarische bedrijven, waarbij een goede landschappelijke inpassing als voorwaarde geldt.

Ambitie: Landschappelijke versterking van het watersysteem

De gemeente streeft ernaar beken en hun oeverzones te ontwikkelen tot dragende structuurlijnen in het landschap die verschillende kerngebieden voor landschap, cultuurhistorie, recreatie en natuur met elkaar verbinden.

Deze ambitie komt tot uitdrukking binnen de bestemmingen Water en meer specifiek in de bestemming Agrarisch met waarden die de aanduiding 'waarden - waterhuishouding' kent.

2.3.7 Archeologie

Ambitie: Het erfgoed in de bodem beschermen

De gemeente heeft een archeologische waardenkaart opgesteld, die inzichtelijk maakt waar de kans op archeologische vondsten groot is en dus nader onderzoek nodig is.

Deze ambitie komt tot uitdrukking in de bestemmingen 'Waarde - Archeologie' en 'Waarde - Archeologische verwachting', waarin het gemeentelijk archeologisch beleid is overgenomen.

2.3.8 Verkeer

Ambitie: Het optimaliseren van de leefbaarheid, verkeersveiligheid en bereikbaarheid in Hof van Twente

De gemeente streeft ernaar alle wegen in het buitengebied - met uitzondering van de provinciale wegen - uit te voeren als 60 kilometer-zone.

Het bestemmingsplan is niet geschikt om dit in te regelen, deze ambitie hoort thuis in ander gemeentelijk beleid.