direct naar inhoud van 2.1 Uitgangspunten: ontwikkelingen en trends op het platteland
Plan: Buitengebied Hof van Twente
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1735.HVTBuitengebied-VS10

2.1 Uitgangspunten: ontwikkelingen en trends op het platteland

De agrarische sector is van oudsher een belangrijke drager van het landschap en economische drager in het buitengebied. Door marktwerking en schaalvergroting neemt het aantal agrarische bedrijven de laatste decennia sterk af. Agrarische bedrijfsgebouwen komen leeg te staan en bedrijven die door gaan worden steeds groter. Bedrijfsgebouwen worden groter, de verkaveling efficiƫnter en de binding van bedrijven met de omliggende gronden is niet meer voor alle bedrijven vanzelfsprekend.

De kwaliteit van de natuur staat onder druk, en heeft nadrukkelijke aandacht. De toenemende gebruiksintensiteit van het buitengebied, toenemende vermenging van functies en versnippering door infrastructurele werken hebben hieraan bijgedragen.

Hierin speelt ook de toenemende belangstelling voor het buitengebied bij recreanten en de behoefte aan wonen in het buitengebied een rol.

Voorgaande ontwikkelingen vragen om bewuste afwegingen ten aanzien van het gebruik en de inrichting van gronden en gebouwen in het buitengebied. Het bestemmingsplan vormt het juridisch kader waarbinnen deze afwegingen plaats kunnen vinden. Ten aanzien van de landbouw kan dit bijvoorbeeld door enerzijds ruimte te geven aan schaalvergroting in gebieden waar dit kan en anderzijds de mogelijkheden te beperken waar dit ongewenste effecten teweeg brengt op omliggende waarden en belangen.

In deze gebieden kan het bieden van ruimte voor hergebruik van vrijkomende (agrarische) bebouwing perspectief bieden voor ondernemers, in combinatie met de ontwikkeling van nieuwe natuur en landschap. Zo wordt op meerdere manieren tegelijkertijd bijdragen aan de recreatief en sociaaleconomische doelstellingen van de gemeente die bijdragen aan een duurzame inrichting van het buitengebied.

afbeelding "i_NL.IMRO.1735.HVTBuitengebied-VS10_0002.jpg"

Het platteland is in trek bij de recreant

De ambities van de gemeente voor het behoud en de ontwikkeling van het buitengebied komen in paragraaf 2.3 aan de orde, waarbij voorbeelden zijn opgenomen hoe voorliggend bestemmingsplan hieraan bijdraagt.