direct naar inhoud van Artikel 19 Sport
Plan: Buitengebied Hof van Twente
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1735.HVTBuitengebied-VS10

Artikel 19 Sport

19.1 Bestemmingsomschrijving
19.1.1

De voor Sport aangewezen gronden zijn bestemd voor :

 • a. sportvelden;
 • b. ondersteunende horeca;
 • c. een manege uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'manege';
 • d. een golfbaan uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'golfbaan';
 • e. een pitch & putt golfbaan uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'pitch & putt';
 • f. een motorcrossterrein uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'motorcrossterrein';
 • g. een zwembad ter plaatse van de aanduiding 'zwembad';
 • h. het bestaande en legale aantal bedrijfswoning(en), waarbij inwoning is toegestaan;
 • i. bed & breakfast;
 • j. aan huis verbonden beroepen;
 • k. verblijfsrecreatie uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'verblijfsrecreatie';
 • l. het gebruik van gronden of bouwwerken ten behoeve van evenementen met een maximum van drie per jaar en een duur van ten hoogste vijftien dagen per evenement, het opbouwen en afbreken van voorzieningen ten behoeve van het evenement hieronder begrepen;

met bijbehorende gebouwen, bouwwerken geen gebouwen zijnde, wegen en paden, sanitaire voorzieningen, parkeervoorzieningen, fietsenstallingen, groenvoorzieningen, speelvoorzieningen, water en voorzieningen voor de waterhuishouding, tuinen en erven.

19.2 Bouwregels
19.2.1

Bedrijfswoningen voldoen aan de volgende kenmerken:

 • a. gebouwd binnen het bouwvlak;
 • b. de inhoud bedraagt maximaal 750 m3;
 • c. de goothoogte bedraagt maximaal 4 m;
 • d. de bouwhoogte bedraagt maximaal 10 m.
19.2.2

Overige gebouwen voldoen aan de volgende kenmerken:

 • a. gebouwd binnen het bouwvlak;
 • b. de goothoogte bedraagt maximaal 4,5 m;
 • c. de bouwhoogte bedraagt maximaal 7 m.
 • d. voor zover de aanduiding 'verblijfsrecreatie' is opgenomen, bedraagt de oppervlakte van gebouwen ter plaatse van die aanduiding maximaal 250 m2;
19.2.3

Bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, maximaal:

 • a. erf- en terreinafscheidingen maximaal 3 m;
 • b. vlaggenmasten maximaal 6 m;
 • c. bouwwerken die direct verband houden met de sportbeoefening 10 m, met dien verstande dat de hoogte van lichtmasten maximaal 16 m bedragen;
 • d. overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde maximaal 4┬ám.
19.2.4

In afwijking van het bepaalde in artikel 19.2.2 geldt ter plaatse van de aanduiding 'zwembad' dat:

 • a. het hoofdgebouw wordt gebouwd binnen het bouwvlak;
 • b. de bouwhoogte van het hoofdgebouw maximaal 10 m bedraagt;
 • c. bijgebouwen worden gebouwd ter plaatse van de aanduiding 'bijgebouwen';
 • d. de bouwhoogte van bijgebouwen bedraagt maximaal 3 m;
 • e. de bouwhoogte van bouwwerken geen gebouwen zijnde bedraagt maximaal 3 m.
19.2.5

In afwijking van het bepaalde in de artikelen 19.2.1 en 19.2.2 geldt ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - VAB' dat:

 • a. uitsluitend de bestaande gebouwen zijn toegestaan;
 • b. herbouw en/of nieuwbouw van gebouwen niet is toegestaan.
19.2.6

Bij het toepassen van de bouwregels zoals opgenomen in dit artikel worden tevens de algemene bouwregels zoals opgenomen in artikel 43 in acht genomen.

19.3 Specifieke gebruiksregels

Onder gebruik in strijd met de bestemming wordt in ieder geval verstaan een gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van sporten die veel omgevingslawaai tot gevolg hebben, zoals (model)vliegsport en motorcross, met uitzondering van de gronden ter plaatse van de aanduiding 'motorcrossterrein'.