direct naar inhoud van Hoofdstuk 2 Uitgangspunten en beleidsvisie
Plan: Buitengebied Hof van Twente
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1735.HVTBuitengebied-OP10

Hoofdstuk 2 Uitgangspunten en beleidsvisie

Sinds de vaststelling van de voorgaande bestemmingsplannen zijn er verschillende nieuwe ontwikkelingen op het landelijk gebied afgekomen. Te denken valt aan de opkomst van het plattelandstoerisme, de doorgaande herstructurering van de landbouw, de doorgaande schaalvergroting en verschraling van voorzieningen op het platteland en de leefbaarheid die onder druk staat.

De gemeente Hof van Twente streeft met dit bestemmingsplan buitengebied enerzijds naar het behoud van bestaande waarden en belangen en anderzijds naar het creƫren van ruimte voor de ontwikkeling van de agrarische sector, recreatie en landschaps- en natuurontwikkeling. Door een gericht beleid en zonering van bescherming en ontwikkelingsmogelijkheden wordt invulling gegeven aan de strategie van 'behoud door ontwikkeling' en wordt een duurzaam perspectief geboden aan de bestemde functies. Ook het reconstructiebeleid wordt vertaald in het bestemmingsplan.

Voldoende ruimte en flexibiliteit voor ontwikkeling in het beleid is van belang voor een vitaal en leefbaar buitengebied. Het bestemmingsplan betreft evenwel generiek beleid en kan geen ontwikkelingen afdwingen. Grotere en meer specifieke ontwikkelingen vereisen al gauw maatwerk om zeker te stellen dat zij geen waarden aantasten en waar mogelijk bijdragen aan de gemeentelijke ambities. Voor dergelijke ontwikkelingen wordt daarom een eigen planologisch en milieutraject doorlopen.

In dit hoofdstuk worden eerst de algemene ontwikkelingen en trends op het platteland kort toegelicht. Deze trends en ontwikkelingen zijn het uitgangspunt voor het bestemmingsplan en waren ook uitgangspunt voor de structuurvisie voor het buitengebied. Vervolgens worden de ambities van de gemeente voor het buitengebied van Hof van Twente benoemd en wordt aangegeven op welke wijze voorliggend bestemmingsplan hier invulling aan geeft.