direct naar inhoud van 2.2 Sturingsfilosofie
Plan: Buitengebied Hof van Twente
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1735.HVTBuitengebied-OP10

2.2 Sturingsfilosofie

De gemeente speelt met dit bestemmingsplan in op de autonome ontwikkelingen in het buitengebied en wil met het bestemmingsplan tevens sturing geven aan de ambities uit de structuurvisie 2010. Daarbij streeft de gemeente naar transparante en efficiƫnte regels die voor een ieder helderheid bieden over de (on)mogelijkheden in het buitengebied en die planologische procedures waar mogelijk beperken.

Voor ontwikkelingen die bijdragen aan de gemeentelijke visie en waarvan op voorhand duidelijk is dat zij geen schade kunnen berokkenen aan het woon- of leefmilieu, natuur of landschap en dergelijke is gekozen voor het bieden van ruime mogelijkheden bij recht. Dat wil zeggen dat deze zonder meer toegestaan zijn, waardoor voor burgers de drempel lager ligt om het buitengebied mee te ontwikkelen, bijvoorbeeld door nevenactiviteiten te ontplooien of inrichtingsmaatregelen te treffen welke bijdragen aan de integrale doelstellingen voor het buitengebied.

Tegelijkertijd wordt het buitengebied gekenmerkt door bijzondere kwaliteit op het gebied van onder meer landschap, natuur, historische waarden, milieu en rust. Nieuwe activiteiten die een potentieel risico vormen voor de aanwezige waarden of belangen van derden zijn niet zonder meer toegestaan, maar vereisen een afwijking van gebruik- of bouwregels of wijziging van het bestemmingsplan. Voor een juridische toelichting op afwijking van de gebruiks- en/of bouwregels en wijzigingsbevoegdheden zie paragraaf 4.1.3.4. De procedures die hierop van toepassing zijn staan beschreven in de Algemene procedureregels als opgenomen in de regels van dit bestemmingsplan.

Voor grootschalige ontwikkelingen schiet het generieke beleid vaak tekort en is vrijwel altijd maatwerk nodig, wat wil zeggen dat een zelfstandige planologische procedure dient te worden doorlopen.