direct naar inhoud van Artikel 46 Algemene afwijkingsregels
Plan: Buitengebied Hof van Twente
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1735.HVTBuitengebied-OP10

Artikel 46 Algemene afwijkingsregels

46.1 Afwijking herbouw karakteristieke woningen

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van de maximaal toegestane inhoudsmaat van een woning met inachtneming van de volgende voorwaarden:

 • a. de inhoud bedraagt maximaal de inhoud van de bestaande en legale woningen met de aangebouwde bedrijfsruimte;
 • b. de afwijking is alleen van toepassingen op woningen:
  • 1. met een voor de streek kenmerkende bouwstijl;
  • 2. die zijn gesitueerd binnen een traditioneel erfensemble;
  • 3. waarvan de karakteristieke gevelindeling verloren is gegaan en niet kan worden hersteld;
  • 4. waarvan de oorspronkelijke bouwkundige karakteristiek niet in redelijkheid is te herstellen;
 • c. het bepaalde onder b is aangetoond door middel van een bouwhistorisch onderzoek;
 • d. het traditionele erfensemble blijft behouden;
 • e. de bouwhoogte bedraagt maximaal de bestaande bouwhoogte;
 • f. de goothoogte bedraagt maximaal de bestaande goothoogte;
 • g. de inhoud bedraagt maximaal de bestaande inhoud;
 • h. er wordt voorzien in een goede landschappelijke inpassing en erfinrichting door middel van een erfinrichtings- en/of beplantingsplan waartoe een landschapsdeskundige wordt geraadpleegd.
46.2 Afwijking herbouw bijgebouwen tot 450 m2

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken voor het herbouwen van één of meer bijgebouwen bij een woning tot een gezamenlijke oppervlakte van meer dan 150 m2, mits:

 • a. de gezamenlijke oppervlakte van de bijgebouwen niet meer bedraagt dan 450 m2;
 • b. de oppervlakte van de nieuwe bijgebouwen maximaal 300 m2 bedraagt;
 • c. binnen de gemeente Hof van Twente het drievoudige van de nieuw te bouwen oppervlakte wordt gesloopt;
 • d. de op het erf bestaande karakteristieke bebouwing behouden blijft;
 • e. de nieuw te bouwen bijgebouwen aansluiten bij de (karakteristiek van de) te handhaven bebouwing;
 • f. uit een inrichtingsplan blijkt dat slooplocatie en bouwlocatie landschappelijk wordt versterkt;
 • g. uit een inrichtingsplan blijkt dat de erfstructuur wordt gehandhaafd dan wel verbeterd, zowel ten aanzien van beplanting als bebouwing;
 • h. op de slooplocatie(s) na sloop maximaal 450 m2 aan bijgebouwen blijft staan;
 • i. geen onevenredige aantasting mag plaatsvinden van de belangen van eigenaren en gebruikers van omliggende gronden;
 • j. de uitvoerbaarheid van het bouwplan waarvoor afwijking wordt toegepast , in verband waarmee in elk geval aangetoond moet worden:
  • 1. de milieuhygiënische situatie van de bodem de ontwikkeling waarvoor afwijking wordt toegepast niet belemmerd;
  • 2. dat geen onevenredige aantasting van aan de grond eigen zijnde archeologische waarden zal plaatsvinden.
46.3 Afwijking langdurige evenementen

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het plan voor het tijdelijk gebruik van gronden voor langdurige evenementen, mits:

 • a. er voldoende parkeerplaatsen al dan niet op eigen terrein aanwezig zijn;
 • b. de aan te brengen voorzieningen tijdelijk zijn wat inhoudt dat het houden van een evenement niet mag leiden tot onomkeerbare voorzieningen en/of ingrepen;
 • c. in de nabijheid gelegen functies en waarden niet in onevenredige mate in hun ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt;
 • d. de belangen van eigenaars en/of gebruikers van betrokken of nabijgelegen gronden niet onevenredig worden geschaad.
46.4 Algemene afwijkingsregels

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van:

 • a. de regels en toestaan dat de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, wordt vergroot tot maximaal 10 m en ten behoeve van zend-, ontvang- en/of sirenemasten wordt vergroot tot maximaal 40 m;
 • b. van de regels en de bouw toestaan van niet voor bewoning bestemde gebouwen met een inhoud van ten hoogste 75 m3 en een bouwhoogte van ten hoogste 3,5 m ten dienste van het openbaar nut, zoals schakelhuisjes, wachthuisjes, transformatorhuisjes, telefooncellen, alsmede andere bouwwerken, zoals muurtjes, standbeelden en lichtmasten; gasdrukmeetstations en verkooppunten voor motorbrandstoffen uitgezonderd.
46.5 Voorwaarden algemene afwijkingsregels

Afwijking als bedoeld in artikel 46.4 kan slechts worden toegepast, mits:

 • a. de belangen van de eigenaren en/of gebruikers van betrokken en nabijgelegen gronden niet onevenredig worden geschaad;
 • b. het straat- en bebouwingsbeeld en de verkeersveiligheidsbelangen niet onevenredig worden geschaad.