direct naar inhoud van Artikel 9 Buitenplaats
Plan: Buitengebied Hof van Twente
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1735.HVTBuitengebied-OP10

Artikel 9 Buitenplaats

9.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Buitenplaats aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. de instandhouding van de cultuurhistorische en landschappelijke waarden van de buitenplaats, het omliggende landgoed, alsmede de kasteeltuin;
 • b. wonen;
 • c. kantoren;
 • d. ondergeschikte recreatieve, horeca-, educatieve en maatschappelijke activiteiten;
 • e. een moestuin, het voortbrengen van boomkwekerij- en bloemisterijgewassen, parkeren en detailhandel in ter plaats geproduceerde goederen en streekproducten ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van groen - moestuin';
 • f. bed & breakfast;
 • g. een familiebegraafplaats;
 • h. werkplaatsen ten behoeve van het onderhoud van het landgoed;
 • i. agrarisch gebruik van cultuurgronden;
 • j. het gebruik van gronden of bouwwerken ten behoeve van evenementen met een maximum van drie per jaar en een duur van ten hoogste vijftien dagen per evenement, het opbouwen en afbreken van voorzieningen ten behoeve van het evenement hieronder begrepen;
 • k. aan huis verbonden beroepen;

met bijbehorende gebouwen, bouwwerken, geen gebouwen zijnde, wegen en paden, water en voorzieningen voor de waterhuishouding, tuinen en erven.

9.2 Bouwregels
9.2.1

Voor gebouwen gelden de volgende regels:

 • a. uitsluitend de bestaande gebouwen zijn toegestaan;
 • b. herbouw en/of nieuwbouw van gebouwen is niet toegestaan.
9.2.2

In afwijking van het bepaalde in artikel 9.2.1 gelden voor gebouwen ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van groen - moestuin' de volgende regels:

 • a. kassen mogen worden gebouwd met een gezamenlijke oppervlakte van maximaal 2.500 m2 en een bouwhoogte van maximaal 5 m;
 • b. maximaal één gebouw in de vorm van een berging mag worden gebouwd met een oppervlakte van maximaal 500 m2 en een bouwhoogte van maximaal 4 m.
9.2.3

Bouwhoogte bouwwerken, geen gebouwen zijnde, maximaal:

 • a. erf- en terreinafscheidingen ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van groen - moestuin' 3 m;
 • b. overige erf- en terreinafscheidingen 2 m;
 • c. overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde 4 m.
9.3 Afwijken van de bouwregels

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 9.2.1 onder b voor de herbouw en/of nieuwbouw van bestaand en legale gebouwen met dien verstande dat:

 • a. de karakteristieke waarde van de bebouwing niet onevenredig mag worden aangetast;
 • b. de bestaande maten van gebouwen met maximaal 10% mogen worden vergroot.