direct naar inhoud van Artikel 8 Bos
Plan: Buitengebied Hof van Twente
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1735.HVTBuitengebied-OP10

Artikel 8 Bos

8.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Bos aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. bos en bosbouw;
 • b. extensieve dagrecreatie;
 • c. het behoud, het herstel en/of de ontwikkeling van algemene natuur- en landschapswaarden;
 • d. water en voorzieningen voor de waterhuishouding;
 • e. een recreatiewoning uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'recreatiewoning';
 • f. een mestsilo ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - mestsilo';
 • g. een voormalige vuilstort ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - voormalige vuilstort';
 • h. het gebruik van gronden of bouwwerken ten behoeve van evenementen met een maximum van drie per jaar en een duur van ten hoogste vijftien dagen per evenement, het opbouwen en afbreken van voorzieningen ten behoeve van het evenement hieronder begrepen;
 • i. met bijbehorende bouwwerken, geen gebouwen zijnde, wegen en verhardingen, parkeervoorzieningen.
8.2 Bouwregels
8.2.1

Uitsluitend de volgende bebouwing is toegestaan:

 • a. gebouwen in de vorm van recreatiewoningen die voldoen aan de volgende kenmerken:
  • 1. inhoud maximaal 300 m3, met dien verstande dat, in afwijking van het bepaalde in Artikel 2, voor de berekening van de inhoud van de recreatiewoning, de inhoud van kelders, bijgebouwen, overkappingen en aanbouwen wordt meegerekend;
  • 2. de goothoogte bedraagt maximaal 4 m;
  • 3. de bouwhoogte bedraagt maximaal 6,5 m;
  • 4. bij een recreatiewoning is maximaal één bijgebouw toegestaan met een goothoogte van maximaal 3 m, een bouwhoogte van maximaal 4,5 m en een oppervlakte van maximaal 10 m2;
 • b. gebouwen ten behoeve van het beheer van de voormalige vuilstort zoals bedoeld in artikel 8.1 onder i, met dien verstande dat:
  • 1. de gezamenlijke oppervlakte maximaal 250 m2 mag bedragen;
  • 2. de bouwhoogte maximaal 4 m mag bedragen;
 • c. de bouwhoogte van de mestsilo ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - mestsilo' maximaal de bestaande hoogte mag bedragen;
 • d. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, maximaal 2 m mag bedragen.
8.3 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
8.3.1

Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning op de in artikel 8.1 bedoelde gronden de volgende werken, geen bouwwerken zijnde of werkzaamheden uit te voeren:

 • a. het aanleggen en verharden van wegen, paden, parkeergelegenheden en andere oppervlakteverhardingen;
 • b. het aanleggen, vergraven, verruimen en dempen van vijvers, poelen, kolken en waterlopen;
 • c. het aanbrengen van ondergrondse en bovengrondse transport-, energie- of telecommunicatieleidingen en de daarmee verband houdende constructies, installaties en apparatuur.
8.3.2

Een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 8.3.1 mag alleen en moet worden geweigerd, indien door het uitvoeren van het werk, geen bouwwerk zijnde of de werkzaamheid dan wel door de daarvan direct of indirect te verwachten gevolgen blijvend onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de natuur- en landschapswaarden en hieraan door het stellen van voorwaarden niet of onvoldoende kan worden tegemoet gekomen.

8.3.3

Geen omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 8.3.1 is nodig voor:

 • a. werken, geen bouwwerken zijnde of werkzaamheden die het normale onderhoud, gebruik en beheer betreffen;
 • b. werken, geen bouwwerken zijnde of werkzaamheden die op het moment van het van kracht worden van het plan in uitvoering zijn of uitgevoerd kunnen worden op grond van de een voor dat tijdstip aangevraagde dan wel verleende omgevingsvergunning.