direct naar inhoud van Artikel 18 Recreatie - Verblijfsrecreatie
Plan: Buitengebied Hof van Twente
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1735.HVTBuitengebied-OP10

Artikel 18 Recreatie - Verblijfsrecreatie

18.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Recreatie - Verblijfsrecreatie aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. verblijfsrecreatie in de vorm van een kampeerboerderij ter plaatse van de aanduiding 'kampeerboerderij';
 • b. een conferentiecentrum in combinatie met verblijfsrecreatie ter plaatse van de aanduiding 'congrescentrum';
 • c. een kampeerterrein ter plaatse van de aanduiding 'kampeerterrein';
 • d. de bedrijfsmatige exploitatie van een recreatieterrein; ter plaatse van de aanduiding 'verblijfsrecreatie', met dien verstande dat:
  • 1. het aantal recreatiewoningen niet meer mag bedragen dan is aangegeven in bijlage 8 kolom "aantal recreatiewoningen";
  • 2. het aantal trekkershutten per recreatieterrein maximaal 7 mag bedragen;
 • e. een museumboerderij ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van cultuur en ontspanning - museumboerderij';
 • f. het bestaande en legale aantal bedrijfswoning(en), waarbij inwoning is toegestaan, met dien verstande dat voor zover binnen een bouwperceel de aanduiding 'bedrijfswoning' is opgenomen, de bedrijfswoning uitsluitend ter plaatse van die aanduiding is toegestaan;
 • g. bed & breakfast;
 • h. aan huis verbonden beroepen;

met bijbehorende gebouwen, bouwwerken, geen gebouwen zijnde, wegen en paden, detailhandel, horeca, sanitaire voorzieningen, parkeervoorzieningen, speelvoorzieningen, water en voorzieningen voor de waterhuishouding, tuinen en erven.

18.2 Bouwregels
18.2.1

Bedrijfsgebouwen en bedrijfswoningen voldoen aan de volgende kenmerken:

 • a. gebouwd binnen het bouwvlak;
 • b. goothoogte van:
  • 1. bedrijfsgebouwen maximaal 4,5 m;
  • 2. bedrijfswoningen maximaal 4 m;
 • c. bouwhoogte van:
  • 1. bedrijfsgebouwen maximaal 7 m;
  • 2. bedrijfswoningen maximaal 10 m;
 • d. inhoud van de bedrijfswoning maximaal 750 m3.
18.2.2

In aanvulling op het bepaalde in artikel 18.2.1 zijn tevens bedrijfsgebouwen ten behoeve van onderhoud en sanitaire voorzieningen ten behoeve van de in artikel 18.1 onder c en d bedoelde functies buiten het bouwvlak toegestaan, met dien verstande dat:

 • a. de gezamenlijke oppervlakte per terrein maximaal 200 m2 mag bedragen;
 • b. de goothoogte maximaal 3 m mag bedragen;
 • c. de bouwhoogte maximaal 4,5 m mag bedragen.
18.2.3

In afwijking van het bepaalde in artikel 18.2.1, onder b en c geldt voor maximaal 3.000 m2 van de gezamenlijke oppervlakte van gebouwen ter plaatse van de aanduiding 'congrescentrum' dat:

 • a. het bepaalde ten aanzien van de goothoogte niet van toepassing is;
 • b. de bouwhoogte maximaal 11,5 m mag bedragen.
18.2.4

Recreatiewoningen voldoen aan de volgende kenmerken:

 • a. inhoud maximaal 300 m3, met dien verstande dat, in afwijking van het bepaalde in Artikel 2, voor de berekening van de inhoud van de recreatiewoning, de inhoud van kelders, bijgebouwen, overkappingen en aanbouwen wordt meegerekend;
 • b. goothoogte maximaal 4 m;
 • c. bouwhoogte maximaal 6,5 m;
 • d. bij een recreatiewoning is maximaal één bijgebouw toegestaan met een goothoogte van maximaal 3 m, een bouwhoogte van maximaal 4,5 m en een oppervlakte van maximaal 10 m2.
18.2.5

Stacaravans voldoen aan de volgende kenmerken:

 • a. oppervlakte maximaal 70 m2 inclusief bijgebouwen en overkappingen met een gezamenlijke oppervlakte van maximaal 6 m2;
 • b. goothoogte maximaal 3 m;
 • c. bouwhoogte maximaal 4,5 m, met dien verstande dat de maximale bouwhoogte voor bijgebouwen 3 m bedraagt;
 • d. een stacaravan mag niet aan andere gebouwen worden gebouwd, met dien verstande dat een stacaravan wel aan de korte zijde mag worden gebouwd aan een andere stacaravan.
18.2.6

Trekkershutten voldoen aan de volgende kenmerken:

 • a. oppervlakte maximaal 30 m2;
 • b. goothoogte maximaal 3 m;
 • c. bouwhoogte maximaal 5 m.
18.2.7

Bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, maximaal:

 • a. erf- en terreinafscheidingen 2 m;
 • b. overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde 4,5 m.
18.3 Specifieke gebruiksregels

Onder gebruik in strijd met de bestemming wordt in ieder geval verstaan een gebruik van recreatiewoningen, stacaravans en trekkershutten ten behoeve van permanente bewoning.