direct naar inhoud van Artikel 16 Natuur
Plan: Buitengebied Hof van Twente
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1735.HVTBuitengebied-OP10

Artikel 16 Natuur

16.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Natuur aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. het behoud, het herstel en/of de ontwikkeling van landschappelijke, ecologische waarden en natuurwaarden;
 • b. waterhuishoudkundige doeleinden, waterberging en waterlopen;
 • c. extensieve dagrecreatie;
 • d. een recreatiewoning uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'recreatiewoning';
 • e. een motorcrossterrein ter plaatse van de aanduiding 'motorcrossterrein';
 • f. een observatietoren uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie - observatietoren';

met bijbehorende bouwwerken, geen gebouwen zijnde, wegen en paden.

16.2 Bouwregels
16.2.1

Uitsluitend de volgende bebouwing is toegestaan:

 • a. gebouwen in de vorm van recreatiewoningen die voldoen aan de volgende kenmerken:
  • 1. inhoud maximaal 300 m3, met dien verstande dat, in afwijking van het bepaalde in artikel 2, voor de berekening van de inhoud van de recreatiewoning, de inhoud van kelders, bijgebouwen, overkappingen en aanbouwen wordt meegerekend;
  • 2. de goothoogte bedraagt maximaal 4 m;
  • 3. de bouwhoogte bedraagt maximaal 6,5 m;
  • 4. bij een recreatiewoning is maximaal één bijgebouw toegestaan met een goothoogte van maximaal 3 m, een bouwhoogte van maximaal 4,5 m en een oppervlakte van maximaal 10 m2;
 • b. een bouwwerk in de vorm van een observatietoren ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie - observatietoren' met een maximale bouwhoogte van 12 m en een maximale oppervlakte van 25 m2;
 • c. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, met een maximale bouwhoogte van 2 m, met dien verstande dat de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van het observeren van wild maximaal 4 m mag bedragen.
16.3 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
16.3.1

Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning op de in artikel 16.1 bedoelde gronden de volgende werken, geen bouwwerken zijnde of werkzaamheden uit te voeren:

 • a. het ontgronden, vergraven, afgraven, egaliseren, diepploegen, woelen en mengen en ophogen van gronden;
 • b. het aanleggen en verharden van wegen, paden, parkeergelegenheden en andere oppervlakteverhardingen;
 • c. het aanleggen, vergraven, verruimen en dempen van vijvers, poelen, kolken en waterlopen;
 • d. het aanleggen, vergraven, verruimen en dempen van vijvers, poelen, kolken en waterlopen;
 • e. het aanleggen of aanbrengen van oeverbeschoeiingen, kaden en/of aanleg- en vissteigers;
 • f. het aanbrengen van ondergrondse en bovengrondse transport-, energie- of telecommunicatieleidingen en de daarmee verband houdende constructies, installaties en apparatuur.
16.3.2

Een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 16.3.1 mag alleen en moet worden geweigerd, indien door het uitvoeren van het werk, geen bouwwerk zijnde of de werkzaamheid dan wel door de daarvan direct of indirect te verwachten gevolgen blijvend onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de natuur- en landschapswaarden en hieraan door het stellen van voorwaarden niet of onvoldoende kan worden tegemoet gekomen.

16.3.3

Geen omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 16.3.1 is nodig voor:

 • a. werken, geen bouwwerken zijnde of werkzaamheden die het normale onderhoud, gebruik en beheer betreffen;
 • b. werken, geen bouwwerken zijnde of werkzaamheden die op het moment van het van kracht worden van het plan in uitvoering zijn of uitgevoerd kunnen worden op grond van de een voor dat tijdstip aangevraagde dan wel verleende omgevingsvergunning.